سەنبى, 24 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110250. جازىلعاندار — 105566. قايتىس بولعاندار — 1796

2010 مامىر

27 مامىر, 2010 ساعات 09:18

كوكشەتاۋ قر پرەزيدەنتى ساپارمەن كەلەدى دەپ كۇتىپ وتىر

اباي-اقپارات 1808

27 مامىر, 2010 ساعات 07:55

ساياسي ساۋاتسىز سىقاقشى

اباي-اقپارات 2087

27 مامىر, 2010 ساعات 07:35

ءىليا جاقانوۆ. تەمىرتاۋ ءتۇنى

اباي-اقپارات 4353

27 مامىر, 2010 ساعات 04:17

قوبىلاندى باتىر كوپ تاڭىرگە تابىنعان با؟

اباي-اقپارات 4147