سارسەنبى, 21 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 109766. جازىلعاندار — 105301. قايتىس بولعاندار — 1796

2010 مامىر

28 مامىر, 2010 ساعات 07:05

4 ملن قۇرباننىڭ 4 ەسكەرتكىشى دە جوق...

اباي-اقپارات 1773

28 مامىر, 2010 ساعات 06:04

قازاقستانداعى ەكىنشى «بايتەرەك» وسكەمەندە پايدا بولدى

اباي-اقپارات 2046

28 مامىر, 2010 ساعات 06:02

جايىق تارالىمىنداعى كيىكتەر جاپپاي قىرىلىپ جاتىر

اباي-اقپارات 1872