سارسەنبى, 21 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 109766. جازىلعاندار — 105301. قايتىس بولعاندار — 1796

2010 مامىر

25 مامىر, 2010 ساعات 08:10

شۇكەەۆتIڭ ەتI كIمدI قارىق قىلادى؟

اباي-اقپارات 2024

25 مامىر, 2010 ساعات 07:49

تۇرلاۋسىز مىناۋ فانيدەن تۇرسىن دا وزدى...

اباي-اقپارات 1935