سارسەنبى, 12 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 100855. جازىلعاندار — 74677. قايتىس بولعاندار — 1269

2010 مامىر

25 مامىر, 2010 ساعات 08:10

شۇكەەۆتIڭ ەتI كIمدI قارىق قىلادى؟

اباي-اقپارات 1961

25 مامىر, 2010 ساعات 07:49

تۇرلاۋسىز مىناۋ فانيدەن تۇرسىن دا وزدى...

اباي-اقپارات 1879