بەيسەنبى, 17 قازان 2019

2012 اقپان

24 اقپان, 2012 ساعات 05:11

تالعات قاتاۋوۆ. قولباەۆ قاتاڭ جازالانۋى ءتيىس!

اباي-اقپارات 2330

24 اقپان, 2012 ساعات 04:27

تالعات كەڭەسباەۆ. قاسقىردىڭ سۋرەتى

اباي-اقپارات 2938

23 اقپان, 2012 ساعات 17:17

و كوممۋنيزمە پوسلە ەگو سمەرتي ("La Vanguardia", يسپانيا)

اباي-اقپارات 1449

23 اقپان, 2012 ساعات 11:32

پوگرەبالنىە سوورۋجەنيا سيبيرسكيح تاتار

اباي-اقپارات 1328