جۇما, 14 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 101848. جازىلعاندار — 76756. قايتىس بولعاندار — 1269
جاڭالىقتار 3630 0 پىكىر 30 ماۋسىم, 2015 ساعات 19:23

قر ءسىم وزبەكستانعا نارازىلىق نوتا جولداماق

قر سىرتقى iستەر مينيسترلiگi وزبەك شەكاراشىلارىنىڭ قازاقستان ازاماتىن اتىپ تاستاۋىنا قاتىستى مالiمدەمە جاسادى. بۇل تۋرالى قازاقپارات حابارلادى.

"28 ماۋسىم كۇنi ءۋاليحان احمەتوۆ وققا ۇشتى. ول 1978 جىلى تۋعان، وقو سارىاعاش اۋدانى قىزىل اسكەر اۋىلىنىڭ تۇرعىنى. وسى ورايدا، قر سIم ءۋاليحان احمەتوۆتiڭ قازاسىنا بايلانىستى تۋعان-تۋىستارىنا، جاقىندارىنا كوڭiل ايتادى. بۇل وقيعاعا قازاقستان تاراپى نارازىلىق بiلدiرەدi. بەيبiت كۇندە قازاقستان ازاماتتارىنا قارۋ قولدانۋ قازاقستان مەن وزبەكستان اراسىنداعى ارiپتەستiك، باۋىرلاستىق، ستراتەگيالىق قارىم-قاتىناستارعا قايشى كەلەتiندiگiن اتاپ وتەمiز. بiز اتالمىش وقيعانىڭ ەگجەي-تەگجەيلi ءارi جان-جاقتى تەرگەۋدi تالاپ ەتەمiز. سەبەبi وزبەكستان شەكاراسىن كەسiپ ءوتۋi مۇمكiن قازاقستان ازاماتتارىنا قارۋ قولدانۋ قيسىنسىز شارا دەپ ەسەپتەيمiز. بiز بۇل وقيعانىڭ مۇقيات تەرگەلۋiن تالاپ ەتەمiز. تولىق اقپارات ۇسىنىلىپ، كiنالiلەر جازالانۋى تيiس. قازاقستان سىرتقى iستەر مينيسترلiگi نارازىلىق نوتاسىن دايىندادى", - دەدi قر سIم رەسمي وكiلi التاي ابيبۋللاەۆ.

رەسمي وكiلدiڭ اتاپ وتكەنiندەي، نوتانى تابىستاۋ ءۇشiن قازاقستانداعى وزبەكستان ەلشiسi مينيسترلiككە شاقىرتىلدى. ونىڭ سوزiنە قاراعاندا، زارداپ شەككەن تاراپقا قازاقستان زاڭدارىنا سايكەس كومەك كورسەتiلەدi.

ايتا كەتەيiك، وڭتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ وزبەكستانمەن شەكارالاس ايماعىندا وزبەك اسكەريلەرi قازاقستان ازاماتىن اتىپ تاستاعان بولاتىن.

قايعىلى وقيعا 28 ماۋسىم كۇنى كەشكى ساعات 21-50 شاماسىندا بولعان. قازاقستاننىڭ ەكى ازاماتى سىرداريا وزەنىندە بالىق اۋلاعان. وزبەك شەكاراشىلارى ولارعا ون رەت وق اتقان. سونىڭ ەكەۋى 36 جاستاعى ءۋاليحان احمەتوۆكە تيگەن. ەكىنشى بالىقشى امان.

مارقۇمنىڭ ارتىندا 7 بالاسى قالدى.

اباي-اقپارات

0 پىكىر