دۇيسەنبى, 15 ءساۋىر 2024
46 - ءسوز 7189 0 پىكىر 7 قازان, 2014 ساعات 09:57

جۇماش كەنەباي. شيدەرتي حايقيريقلاري انعيز بيلان حاقيقات

عالىمجان جاقيانوۆ پەن ونىڭ جارى قارلىعاش جاقيانوۆا تۋرالى داستانىمدى ساياسي قۋعىندا جۇرگەن وزبەك اقىنى اۋدارعان ەدى. سول داستاندى وزبەك تىلىندە نازارلارىڭىزعا ۇسىنامىن.

اۆتور

 

  
جۇماش كەنەباي. شيدەرتي حايقيريقلاري

  انعيز بيلان حاقيقات

…"ەرتا،ەرتا ،ەرتا ەكان،
ەچكي جۋني بۋرتار ەكان…"
كوزوك حالكي ەرلاري
بوتير ەكان،سەركا ەكان…

ماكساد ەتگان ەرۋگني،
بوتير حالك بۋليبدي.
شۋنداي احلي ولتوينينگ،
تۋرت تۋليككا تۋليبدي.

ەلاتدوشلار ەليني،
وي ۆا كۋنداي كۋريبدي.
ەركين كوزوك ەريدا
يككي وشيك بۋليبدي.

ۋزين توپيب حار ەردان،
توگ شامولي تەبراتگان.
ۋلار كەكسا ولتويدا
كاتور يۋريب،ەر ەتگان.

كيزي-كۋركام  كيليكلي،
ۋگلي-بوتير،بيلاكلي،
ۋلار كوزوك ەريدا
يككي وشيك بۋليبدي.

ولتوي ەري -ارمونلي،
كوزوك ەري -كۋرگونلي.
كۋزينينگدا كاروماتي
دۋست،يۋلدوشلي بۋلگاني.

ۋنينگ ارموني ۋيدا،
ۋتكازموكني تۋيدا.
وگا،يانگا بۋليبدي
اياگۋزنينگ بۋيدا.

سەن توموندان وگالار،
يزلاگاندا توپيلار.
ەل ۋميدين وكلايديگان ،
وگالاري تاگين بور.

ۋميد تيريك ۋتموكليك،
كۋپريك بۋليب ۋتموكليك. 
يككي ەشني كۋللاگان
زاموندوشلار ەتارليك…

ۋندا الدوۆ بۋلماگان،
ياحشي لافز يۋللاگان.
تۋگيشگانلار وگا-سينگيل
يككي ەشني كۋللاگان.

بوتيرلاري-بەك بۋلگان،
چەگاراسي-چۋپ بۋلگان.
يككي ەشنينگ تيلاكدوش
شەريكلاري كۋپ بۋلگان.

…ەشيتگانلار لول كولگان،
ۋندا شۋنداي حول بۋلگان.
بۋلارنينگدا كوديرداي
كوش دۋشماني بور بۋلگان.

توش وتادي تاشيدان،
فەلي تورۋ،ناس ودام.
شۋل شۋم كودير بۋلارگا
نەدير كاسدني ياساگان.

بيليب اسكار،ياروكني،
كيرگين باروت ياسابدي.
ولتين،كۋمۋش،تانگاني
كودير تۋيماي وشابدي.

ۋل كيليگين وشيرگان،
كالين ەلني بوستيرگان.
ۋشا كودير بويليگين،
ەت ەللارگا وشيرگان.

ۋني حۋدو وتيبدي،
ۋل بالچيككا بوتيبدي.
ۋشا -كودير-كوزوكنينگ-
ەرين ەتگا سوتيبدي.
وبدون بيكسيب،يريبدي،
يۋرماس ەردا يۋريبدي.
ەلگيز ۋزين كۋريكلاب،
كۋپ پارتيا كۋريبدي.

ۋ تانلاماي وشابدي،
ۋزي شۋنداي ناس-اب-لي.
ەت بۋگينلي ەتلاردان،
كۋلدان بويلار ياسابدي.

ۋل تەلباتداي سارفلاب،
بۋلدا حاكيكات -انيكدير…
حۋر فيكرلي سۋزلارگا
كاتتول كيرگين سوليبدي.

ۋزي حەچدا كۋلمابدي،
كيمليگيني بيلمابدي.
ۋل يانادا تۋيماسدان 
ياريم اسر بۋليبدي.

ياحشيلاردان سۋريليب،
ەمونلارگا ەريبدي.
ۋچ كيزيگا كوزوكنينگ
بور بويليگين بەريبدي.

تۋيماگانلار ولسادا،
كونماگانلار-كونسادا،
ۋچ كيزيدا-ۋچ كۋەۆ،
كۋدالاري-كونارمي؟

حونننينگ ۋلار تانيشي،
ەرلارينينگ ەريسي،
ەلدا كودير ەۆۋزنينگ
بۋلگان يككي ينيسي.

كودير-تۋپي ۋنمايدي،
بور ياكينين كۋللايدي.
كاريندوشي-تۋيماسۋ،
كەليني حام شۋندايدي.

ەز يايلوۆگا كۋچادي،
كيش-كيروۆدا كوچادي.
حۋزۋرلارين چەكيني،
ەموك ەتار دەسايدي.

بيرروۆ سۋزلاب تينچيماس،
كانچا چوپساكي سۋلماس .
بوش حۋزۋري كوديرنينگ،
جون بۋليبدي  حەچ ۋلماس.

ەلدان كانوات كەتيبدي،
يۋكليك تۋبيگا ەتيبدي.
حار ەرداگي ۆاكيلي
بير-بيريني وتيبدي.

وگيز تۋبي-انكيبدي،
يۋكليك تۋبيگا-ەتيبدي
حار ەرداگي ۆاكيلي
بير -بيريني وتيبدي.

وگيز تۋبي-انكيبدي،
وگير سوليك سوليبدي.
كودير شۋنداي بۋليبدي،
كون كاكشاتيب حالكني.

كارشي كەلماس جۋن ودام،
يۋرتني اياماي تالاگان.
ەلنينگ بوركي ياحشيسين
اۆاحتاگا كاماگان.

ەلنينگ ارمون،تاكديري،
ۋميد كيمدان ۋنديرار.
ۋل كۋزيدا تانگ بۋلگان-
وكيلۋ بيلان ەرلار.

بۋنداي وگريكلار بورمي؟
كۋلوك بورمي تينگلارگا؟
شۋل كۋزيني كودير حون
تاشلاگاندا زيندونگا.

ولتوي توگي چيريدي،
يۋرت تانلاگان شەر ەدي.
شۋل زيندوندا ەر كۋزي،
وگير ازوب ەر ەدي…
   
…اللا نۋري ەگيليب،
تۋلپور بوككان ورالاب،
بير زاموندا يكي ەش،
باحتليدي-كۋ كارومات!

…ۋلۋگ بوبو كۋللاگان
چوگدا باحت ۋرناگان.
كۋزي بيلان باەندا
بير ون ارمون بيلماگان.

…تيلاكلاري وك ەدي،
حار تونگلاري - بوك ەدي.
يككي وشيك شۋ كۋيدا،
چين باحتلي پوك ەدي…

…انگيز سەل بۋپ ەساردي،
كۋنگيللاري حۋش ەدي.
يككي وشيك احيري،
كۋشيليبدي دەسادا…
                                                                                                  
ۆاكت ەلداين ۋتيبدي،
ەش چينكيروك بيتيبدي.
كۋزي-باەن كۋشيليب،
كۋشا فارزاند كۋريبدي.

بۋل داۆرونني بيلديرگان،
ينتيكليكلا ۋلتيرگان.
كۋزي يزلاب باەنني
چوديريني كولديرگان.

يگيت بۋلگان اتوكلي،
بوبو بەرگان دۋو وكلي!
شۋندان بەري شۋل ەرني
يۋرت  شيدەرتي اتابدي…

 ولما وتا–شيدەرتي–ولما وتا.
كوزوك تيليدان ۋزبەك تيليگا ريزاحۋجا وبيدوۆ ۋگيرگان.

 

 

 

 

 

 

0 پىكىر