سەنبى, 25 ناۋرىز 2023
جاڭالىقتار 5811 0 پىكىر 30 قازان, 2014 ساعات 15:19

باس پروكۋراتۋرانىڭ ۇندەۋى

 

«پروكۋراتۋرا تۋرالى» زاڭنىڭ 25-2-بابىنا سايكەس زاڭدىلىقتى قامتاماسىز ەتۋ جانە قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ باس پروكۋراتۋراسى اۋعانستان، يراك جانە سيريا اۋماعىندا ۇرىس قيمىلدارىنا قاتىساتىن بىرقاتار قازاقستان ازاماتتارى تۋرالى وبەكتيۆتى اقپاراتتىڭ قولدا بار ەكەنىن حابارلايدى.

سونداي-اق، ۋكراينانىڭ وڭتۇستىك-شىعىسىنداعى قارۋلى جانجالعا قاتىسۋ ماقساتىندا جەكەلەگەن ازاماتتاردىڭ شىعۋى تۋرالى مالىمەتتەر بار.

بۇل فاكتىلەر بويىنشا قۇقىق قورعاۋ جانە ارنايى مەملەكەتتىك ورگاندار قىلمىستىق ىستەر قوزعاپ، تەرگەۋدە، ال ولاردىڭ جەكەلەگەندەرى بويىنشا سوتتىڭ ايىپتاۋ ۇكىمدەرى شىعارىلدى.

دەگەنمەن، قازىرگى ۋاقىتتا ءبىزدىڭ ازاماتتارىمىزدىڭ شەتەلگە «ىستىق نۇكتەلەر» دەپ اتالاتىن جەرلەرگە، سونىڭ ىشىندە ازعىرىپ كوندىرۋمەن جانە ۇرىس قيمىلدارى ايماعىنا تىلەك بىلدەرگەندەردى جونەلتۋمەن اينالىساتىن تۇلعالاردىڭ كومەگىمەن شىعۋ تالپىنىستارى جالعاسۋدا.

مۇنداي ارەكەتتەر قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قىلمىستىق كودەكسىنە سايكەس قىلمىس بولىپ تابىلادى.

اتاپ ايتقاندا، قىلمىستىق كودەكستىڭ 162-بابىمەن جالدامالىلىق، ياعني، جالدامالىنى جالدانۋعا ازعىرىپ كوندiرۋ، وقىتىپ-ۇيرەتۋ، قارجىلاندىرۋ، سونداي-اق ونى قارۋلى جانجالدا پايدالانۋ جانە قاتىسۋى ءومiر بويى باس بوستاندىعىنان ايىرۋعا دەيىنگى قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە اكەپ سوعاتىنى بەلگىلەنگەن.

قىلمىستىق كودەكستىڭ 162-1-بابىنا سايكەس جالدامالىلىق بەلگىلەرى بولماعان كەزدىڭ وزىندە شەت مەملەكەتتىڭ اۋماعىنداعى قارۋلى قاقتىعىستارعا نەمەسە اسكەري ارەكەتتەرگە قۇقىققا سىيىمسىز قاتىسۋ دا قىلمىس بولىپ تابىلادى. بۇل ارەكەتتى جاساعاندىق ءۇشىن جەتى جىلعا دەيىنگى مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ تۇرىندەگى جاۋاپكەرشىلىك كوزدەلگەن.

مۇنداي قىلمىستاردىڭ ەرەكشە قوعامدىق قاۋىپتىلىگىن، ولاردىڭ ارتىندا بەيبىت ازاماتتاردى ءولتىرۋ، ولاردىڭ تۇرعىن ۇيلەرىن قيراتۋ جانە وزگە مۇلكىنەن ايىرۋ، ۇرلاۋ مەن ازاپتاۋ تۇرعانىن اتاپ ءوتۋ ماڭىزدى. ولار شەت مەملەكەتتەردەگى عانا ەمەس، ءبىزدىڭ دە ەلدەگى تۇراقتىلىق پەن بەيبىتشىلىككە قاۋىپ-قاتەر اكەلەدى.

وسىعان بايلانىستى، باس پروكۋراتۋرا ۇرىس قيمىلدارىنا قاتىسۋ ماقساتىندا ەلدى تاستاۋعا تالپىنعان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارىن كورسەتىلگەن قىلمىستاردى جاساۋدان ساقتاندىرادى جانە بۇل ءۇشىن قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك بەلگىلەنگەنى تۋرالى ەسكەرتەدى.

كەز كەلگەن مۇنداي سيگنالدار قۇقىق قورعاۋ جانە ارنايى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ مۇقيات تەكسەرىسىنە ۇشىرايتىنىن رەسمي ەسكەرتەمىز.

قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىلمىستىق كودەكسىنىڭ جوعارىدا كورسەتىلگەن باپتارىنداعى قىلمىستى جوسپارلاعانى نەمەسە جاساعانى تۋرالى وبەكتيۆتى اقپارات بار ادامداردىڭ بارلىعى ءبىرى قالماستان قىلمىستىق قۋدالاۋعا ۇشىرايتىن بولادى.

 

قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ باس پروكۋراتۋراسى

0 پىكىر