بەيسەنبى, 30 قاراشا 2023
الاساپىران 1648 11 پىكىر 25 شىلدە, 2023 ساعات 13:05

ۋكراينا: قىرىم كوپىرىنىڭ كوزىن جويامىز!

وسى جانە اپتاداعى ورىس-ۋكراين سوعىسىنداعى الەمدى دۇرلىكتىرگەن ەكى وقيعا بولدى.

ونىڭ ءبىرىنشىسى – دۇيسەنبى كۇنگى سامعاۋىتتاردىڭ (درونداردىڭ) شابۋىلى ناتيجەسىندەگى جارتى ارالداعى قارۋ-جاراق قويماسىنداعى جارىلىس، ەكىنشىسى – وتكەن اپتانىڭ سەيسەنبىسى كۇنگى قىرىمداعى قارۋ-جاراق قويمالارىنا جاسالعان شابۋىلدار بولدى. بۇل جاھاندىق باق نازارىن وزىنە مىقتاپ اۋداردى.

CNN تەلەكومپانياسىنا بەرگەن سۇحباتىنداعى ۋكراينا قورعانىس ءمينيسترى الەكسەي رەزنيكوۆتىڭ: «قىرىم مەن قىرىم كوپىرىنە ودان ارى سوققى بەرۋدى ۇدەتە تۇسەمىز»، - دەگەن دايەكسوزى الەم جۇرتشىلىعىنىڭ كوپ نارسەگە كوزىن اشىپ بەردى.

«اتالعان بارشا نىسانداردى زاقىمداۋ – ولاردىڭ بىزگە قارسى سوعىسۋ مۇمكىندىگىن ازايتىپ، ۋكراينانىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالۋعا كومەكتەسەدى»، - دەدى رەزنيكوۆ.

ودان ارى CNN ءتىلشىسىنىڭ: «ۋكراينا قىرىم كوپىرىن تولىق تاس-تالقان ەتۋدى ماقسات تۇتا ما؟» دەگەن سۇراعىنا:

«بۇل جاۋىڭنىڭ لوگيستيكالىق شەبىن بۇزۋعا باعىتتالعان قالىپتى تاكتيكا رەتىندە، وق-ءدارى، جانار-جاعارماي، ازىق-تۇلىك، باسقالارىن جەتكىزۋدىڭ جولىن تۇبەگەيلى كەسۋ. سوندىقتان ءبىز وسى تاكتيكانى ولارعا قارسى قولدانامىز»، - دەپ جاۋاپ بەردى.

ەندى بىزگە ءالىپتىڭ ارتىن باعىپ، ۋكراينانىڭ ءوز جاۋ قولىنداعى ايماعىن قالاي از شىعىنمەن ازات ەتۋىنە كۋا بولۋ عانا قالدى.

Abai.kz

11 پىكىر

ۇزدىك ماتەريالدار

اباي مۇراسى

اباي ىلىمىندەگى دەموكراتيا نەگىزدەرى

دوسىم وماروۆ 995
عيبىرات

تارازدىڭ قۇرمەتتى ازاماتى

نۇرلان مالىكۇلى 1354
جازىلعان جايدىڭ جالعاسى...

كوڭىلبايدىڭ «Amanat-ى» اق ەكەن...

اۋىت مۇقيبەك 2255