سارسەنبى, 22 قىركۇيەك 2021
2338 6 پىكىر 29 شىلدە, 2021 ساعات 16:39

رەجيسسەر بولات اتاباەۆ ومىردەن ءوتتى

رەجيسسەر، قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى بولات اتاباەۆ 69 جاسىندا دۇنيەدەن ءوتتى. بۇل تۋرالى ع.مۇسىرەپوۆ اتىنداعى بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر تەاترىنىڭ ديرەكتورى ازامات ساتىبالدى مالىمدەدى. 

"قوش بولىڭىز، كەمەڭگەر رەجيسسەر. قوش بولىڭىز، ۇلاعاتتى ۇستاز. قوش بولىڭىز، ەلىن سۇيگەن اسىل ەر. قوش بولىڭىز بولات اعا. جانىڭىز جانناتتىق بولسىن. بولات اتاباەۆ ماڭگى مەكەنىنە اتتاندى. اللا الدىنان جارىلقاسىن", - دەپ جازدى ازامات ساتىبالدى.

بولات اتاباەۆ 1952 جىلى 15 مامىردا بۇرىنعى تالدىقورعان وبلىسى، تەنتەك اۋىلىندا تۋعان. دراماتۋرگ، تەاتر رەجيسسەرى، قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى. نەمىس دراما تەاترى مەن اۋەزوۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميالىق دراما تەاترىندا باس رەجيسسەر بولىپ جۇمىس ىستەگەن.

"استانا" مەدالىن، "قازاقستان مەن گەرمانيا تەاترلارى اراسىنداعى قارىم-قاتىناستى دامىتۋعا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن" گەتە مەدالىن تاققان.

Abai.kz پورتالى رەجيسسەردىڭ جاقىندارى مەن تۋىستارىنا قايعىرىپ كوڭىل ايتادى! 

Abai.kz

6 پىكىر