سارسەنبى, 1 جەلتوقسان 2021
ايماق 2524 7 پىكىر 15 قاڭتار, 2020 ساعات 12:06

سەناتورلار شىمكەنتتىك جاستاردى دامۋدىڭ قوزعاۋشى كۇشى بولۋعا شاقىردى

پارلامەنت سەناتىنىڭ دەپۋتاتتارى نۇرلان بەكنازاروۆ پەن ايگۇل قاپباروۆا جۇمىس بابىنداعى ساپار اياسىندا شىمكەنت قالاسىنىڭ بەلسەندى جاستارىمەن كەزدەستى.

م.اۋەزوۆ اتىنداعى ورتالىق قازاقستان مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتى عىلىمي-زەرتتەۋ ورتالىعىندا وتكەن شاراعا پەداگوگتار، باسقارمالاردىڭ جانە بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ وكىلدەرى قاتىستى. اڭگىمە بارىسىندا ەرىكتىلىك، ازاماتتىق قوعامدى دامىتۋ، دارىندى جاستاردى قولداۋ تۋرالى اڭگىمە ورىستەدى.

كونستيتۋتسيالىق زاڭناما، سوت جۇيەسى جانە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى كوميتەتىنىڭ مۇشەسى نۇرلان بەكنازاروۆ ءوز سوزىندە جاستار جىلىن قورىتىندىلادى جانە قاتىسۋشىلاردىڭ بارلىق سۇراقتارىنا جاۋاپ بەردى. الەۋمەتتىك-مادەني دامۋ جانە عىلىم كوميتەتىنىڭ مۇشەسى ايگۇل قاپباروۆا پارلامەنت سەناتىنىڭ جانىنداعى جاستار كەڭەسىنىڭ الداعى جۇمىس جوسپارىمەن ءبولىسىپ، جاستاردى قازاقستاننىڭ دامۋىنداعى قوزعاۋشى كۇش بولۋعا شاقىردى.

قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى
سەناتىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى

Abai.kz

7 پىكىر

ۇزدىك ماتەريالدار