بەيسەنبى, 16 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 65188. جازىلعاندار — 39066. قايتىس بولعاندار — 375

2018 قاڭتار

30 قاڭتار, 2018 ساعات 09:46

تۇبىمىزگە ماقتانشاقتىق جەتەتىن شىعار!

مىرزان كەنجەباي 6199

29 قاڭتار, 2018 ساعات 14:37

داۋرەن قۋات. بەگىمايدىڭ «جىرى»

Abai.kz   5442

29 قاڭتار, 2018 ساعات 14:03

شىڭىراۋ

ءابىش كەكىلباەۆ 6581

29 قاڭتار, 2018 ساعات 13:23

باسقىنشىلاردىڭ  ەستەلىكتەرىندەگى ساندىراقتار

ساعات  جۇسىپ 5331