دۇيسەنبى, 10 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 99442. جازىلعاندار — 72523. قايتىس بولعاندار — 1058

2018 قاڭتار

30 قاڭتار, 2018 ساعات 11:43

ءبىرجىنىستى «نەكەگە» قارسى زاڭ قاجەت

مارات ەرمۇقانوۆ 2316

30 قاڭتار, 2018 ساعات 11:35

قۇدايدىڭ قۇدىرەتى شەكسىز...

جۇمامۇرات  ءشامشى 8329

30 قاڭتار, 2018 ساعات 10:44

ءجۇسىپ اتا كەسەنەسى

بەرىك قىستاۋبايۇلى 5292

30 قاڭتار, 2018 ساعات 10:38

استانا "ساقال قويۋدىڭ ەرەجەسىن" انىقتاماق

Abai.kz 2743

30 قاڭتار, 2018 ساعات 10:10

بىشكەكتە جەو اپاتى قاقاعان ايازعا تاپ كەلدى

Abai.kz 1818