جۇما, 27 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 129213. جازىلعاندار — 115384. قايتىس بولعاندار — 1990

2017 مامىر

2 مامىر, 2017 ساعات 17:17

اق ءۇي: ترامپ پۋتينمەن تەلەفونمەن سويلەسەدى

اباي-اقپارات 2878

2 مامىر, 2017 ساعات 16:56

قورداي اسۋىندا حان كەنەنىڭ ەسكەرتكىشى قويىلسا...

سۇلتان امان نۇعمانۇلى 5156

2 مامىر, 2017 ساعات 16:51

قانداستار جەردى اۋىزبەن ەمەس، حاتپەن سۇراۋى كەرەك

ۇلاربەك نۇرعالىمۇلى 6376