دۇيسەنبى, 6 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 604. جازىلعاندار — 45. قايتىس بولعاندار — 6

2017 ناۋرىز

1 ناۋرىز, 2017 ساعات 11:19

جەلتوقسان ۇيىمدارىن ساۋداعا سالماڭىزدار

قازەكەم: «ادامنىڭ سوزىنە اسپانداعى بۇلت تا اينالادى» دەگەن عوي.

اباي-اقپارات 2103

1 ناۋرىز, 2017 ساعات 10:58

پولشاداعى قازاقستان ەلشىسى قىزمەتىنەن كەتتى

اباي-اقپارات 2012

1 ناۋرىز, 2017 ساعات 10:56

قازاقستان سيرياعا قارسى داۋىس بەرۋدە قالىس قالدى

اباي-اقپارات 1875

1 ناۋرىز, 2017 ساعات 10:29

كەلە جاتقان جاڭا جىلىڭ قۇتتى بولسىن!

قاقاعان قاڭتارداعى جاڭا جىلدا جۇرت نە ىستەۋ كەرەك ەكەندىگىن تۇگەل بىلەدى.

اباي-اقپارات 3729

1 ناۋرىز, 2017 ساعات 09:32

جات اعىمدار جاستاردى جارىلقاپ جاتىر

اباي-اقپارات 3172