سارسەنبى, 27 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 9304. جازىلعاندار — 4613. قايتىس بولعاندار — 37

2017 ناۋرىز

3 ناۋرىز, 2017 ساعات 17:27

قىرعىزستان مەملەكەتتىك تۋ كۇنىن اتاپ ءوتىپ جاتىر

اباي-اقپارات 3341

3 ناۋرىز, 2017 ساعات 14:19

دوس كوشىم. قازاق تىلىنە قاجەتتىلىك تۋدىرۋدىڭ جالعىز جولى

قازاق ءتىلى تۋرالى ايتقان-جازعاندارىمىز كولەمى جاعىنان «گينەسس رەكوردتار كىتابىنان» ورىن الاتىن دەڭگەيگە جەتكەن سياقتى.

اباي-اقپارات 18070

3 ناۋرىز, 2017 ساعات 13:10

بايان مەن نۇرتاس ۇبت-عا "قاتىسپايدى"

ول ەكەۋىنىڭ ەسىمى ديستراكتور (بۇرىس جاۋاپ) رەتىندە قولدانىلىپتى.

اباي-اقپارات 2728

3 ناۋرىز, 2017 ساعات 10:15

ۇبت-نىڭ بۋى. بايان ءھام 26-باپ

كەشەدەن بەرى جۇرتتىڭ اۋزىندا جۇرگەن بايان ماقساتقىزى (بۇرىن ەسەنتاەۆا ەدى) ەلباسى نۇكتەسىن قويعان 26-باپقا قاتىستى پىكىر ايتىپتى.

اباي-اقپارات 3797

2 ناۋرىز, 2017 ساعات 23:47

بعم-نىڭ رەسمي وكىلى باياندى تەستقا كىرگىزگەنىنە ءماز

Abai.kz اقپاراتتىق پورتالى بيىلعى ۇبت سۇراقتارىندا "بايان ماقساتقىزى نەگە ءجۇر؟" دەگەن ماسەلە كوتەرگەن بولاتىن.

اباي-اقپارات 14347