سارسەنبى, 28 اقپان 2024

2017 قاڭتار

30 قاڭتار, 2017 ساعات 11:57

قازاقتى قىرعان تاران بەيىمبەتتەن اۋليە مە؟

تاۋەلسىزدىكتىڭ 25 جىلدىعى تۇسىندا قوستاناي قالاسىنىڭ قاق ورتاسىنداعى تاران كوشەسىنىڭ اتاۋى تاۋەلسىزدىك بولىپ وزگەرتىلەتىنىن ەستىپ، بوركىمىزدى اسپانعا اتتىق.

اباي-اقپارات 6942

30 قاڭتار, 2017 ساعات 10:47

MODEKO-2017 حالىقارالىق جيھاز كورمەسى وتەدى

MODEKO-2017 حالىقارالىق جيھاز كورمەسى وتەدى

اباي-اقپارات 4142

30 قاڭتار, 2017 ساعات 10:23

ۋنيۆەرسيادا. بۇگىنگى جارىس كەستەسى

سپورت سايىستارى تۋرالى كەڭىرەك ماعلۇماتتاردى "Abai.kz" اقپاراتتىق پورتالىنان جانە "ساڭلاق" جۋرنالىنان وقي الاسىزدار.

اباي-اقپارات 4494

30 قاڭتار, 2017 ساعات 09:16

ۋنيۆەرسيادانىڭ اشىلۋ ءراسىمى

اباي-اقپارات 4218

29 قاڭتار, 2017 ساعات 20:27

ۋنيۆەرسيادانىڭ اشىلۋىنا ەلباسى قاتىستى

وسى ءبىر اۋقىمدى شارانى تىكەلەي ەفيردەن 80-نەن استام ەلدە كورسەتۋدە.

اباي-اقپارات 4796

29 قاڭتار, 2017 ساعات 12:44

حوككەي: قازاقستان-قىتاي. قورىتىندى ەسەپ 22:0

الماتىداعى ۋنيۆەرسيادانىڭ توپتىق كەزەڭىن ايقىن جەڭىسپەن باستادى.

اباي-اقپارات 4656

29 قاڭتار, 2017 ساعات 12:37

ۋنيۆەرسيادا-2017 الاۋى تۇتاندى

ۋنيۆەرسيادانىڭ رەسمي تۇردە اشىلۋ سالتاناتى 29 قاڭتاردا ساعات 19:00-دە باستالادى. قازاقستاننىڭ اتىنان سپورتتىڭ 12 تۇرىنەن 171 سپورتشى قاتىسادى.

اباي-اقپارات 5164