بەيسەنبى, 1 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107979. جازىلعاندار — 102937. قايتىس بولعاندار — 1725

2017 قاڭتار

30 قاڭتار, 2017 ساعات 18:06

"تابىسقا جەتۋدىڭ جولى" بەيسەن قۇرانبەك.

اباي-اقپارات 3881

30 قاڭتار, 2017 ساعات 17:47

ءۇندى دانالىعى

اباي-اقپارات 3866

30 قاڭتار, 2017 ساعات 16:08

قازاقستان قورجىنى قوس مەدالمەن تولىقتى

اباي-اقپارات 2216

30 قاڭتار, 2017 ساعات 15:05

قىرىمبەك كوشەرباەۆ جۇمىس ساپارىمەن وزبەكستانعا بارىپ قايتتى

ساپار قورىتىندىسى بويىنشا قول جەتكىزىلگەن كەلىسسوزدەردىڭ جۇزەگە اسىرىلۋىن قامتاماسىز ەتەتىن بىرلەسكەن ايماقارالىق جۇمىس توپتارى قۇرىلدى.

اباي-اقپارات 2135

30 قاڭتار, 2017 ساعات 13:42

اۋدارماداعى "اۋىتقۋلار" نەمەسە كەرەك تاس...

اباي-اقپارات 2863

30 قاڭتار, 2017 ساعات 13:37

اعايىندى ادىلوۆتەر تاعدىرى

حح عاسىرداعى قازاق ۇلت-ازاتتىق قوزعالىسى العان بيىك شىڭ – «الاش-وردا» حالىق كەڭەسىنىڭ قۇرىلۋى بولاتىن.

اباي-اقپارات 4325