دۇيسەنبى, 15 ءساۋىر 2024

2014 ناۋرىز

26 ناۋرىز, 2014 ساعات 15:20

ەڭ نادان، ەڭ دارىنسىز ادامدار – ءجۇزشIل

مۇنى دا باستايتىن الگi ەڭ نادان، ەڭ دارىنسىزدار. مىسالى، ولار ءباسپاسوز، تەلەديدار ارقىلى بiر جازۋشىنى، نە اقىندى بۇل تالانتتى، بۇل دارىندى، بۇل انەبiر كەزدە ءويتiپ جiبەردi دە، ءبۇيتiپ جiبەردi دەپ اياعىن جەرگە تيگiزبەي ماقتايدى.

اباي-اقپارات 9027

26 ناۋرىز, 2014 ساعات 15:12

تاني ما ەكەن مىنا جۇرت – تاڭجارىقتى

اباي-اقپارات 5672

26 ناۋرىز, 2014 ساعات 14:55

ايتىستىڭ ەسەرلەنگەن ەسترادادان ەنشىسى بولەك...

ءتىپتى، ايتىس سوڭىندا ايتىلاتىن اندەردىڭ ءوزى بۇگىنگى حيتكە اينالعان قازاق جانە شەتەل اندەرىنىڭ ۇلەسىنە اۋىپ كەتتى (قايرات نۇرتاس، بەيبىت قورعان، اقىلبەك جەمەنەي، داۋرەن سەيىتجانوۆ، PSY). بىراق ءبىر كۇندىك اندەرمەن مىڭجىلدىق تاريحى بار ايتىس ونەرىنىڭ دارەجەسىن تومەندەتپەۋ كەرەك.

اباي-اقپارات 9951

26 ناۋرىز, 2014 ساعات 14:32

قازاقستان جانە اقش پرەزيدەنتتەرىنىڭ بىرلەسكەن مالىمدەمەسى

قازاقستان مەن اقش قاۋىپ-قاتەردى بىرلەسە باسەڭدەتۋ جونىندەگى باعدارلامانىڭ تابىستى ىسكە اسىرىلۋىن قاناعاتتانۋشىلىقپەن اتاپ وتەدى جانە بۇرىنعى سەمەي سىناق پوليگونىنداعى ناقتى قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋدى جالعاستىرادى.

اباي-اقپارات 6894

26 ناۋرىز, 2014 ساعات 14:30

يادرولىق تەرروريزم - ەڭ ۇلكەن قاتەردىڭ ءبىرى

قازىرگى ۋاقىتتا، ماقالادا اتاپ كورسەتىلگەندەي، يادرولىق قارۋدىڭ ءتۇرلى ەكسترەميستىك توپتاردىڭ قولىنا ءتۇسۋ قاۋپى ايرىقشا الاڭداۋشىلىق تۋدىرۋدا. يادرولىق تەرروريزم حالىقارالىق قاۋىپسىزدىك ءۇشىن ەڭ ۇلكەن قاتەردىڭ ءبىرى بولىپ وتىر.

اباي-اقپارات 7853

26 ناۋرىز, 2014 ساعات 14:18

قازاقستان ءوز تاۋەلسiزدiگiنiڭ بiر ءتۇيiرiن دە ەشكىمگە بەرمەيدi

"بiزدiڭ تاۋەلسiزدiگiمiزگە كەلەتiن بولساق، بۇل - كونستانتا. قازاقستان ەشكiمگە دە تاۋەلسiزدiگiنiڭ بiر ءتۇيiرiن دە بەرمەيدi.

اباي-اقپارات 6379

26 ناۋرىز, 2014 ساعات 14:10

ە.ارىننىڭ جەكە باسىن قورلاۋ ارەكەتتەرى توقتاتىلسىن!

دەگەنمەن، اينالاسىنداعى قىزمەتكەرلەردىڭ بارلىعىنا بىردەي كامىل سەنەتىن ەرلان مۇحتارۇلى وبلىس اكىمى قىزمەتىن اتقارعان كەزىندە اڭعالدىعىنىڭ سالدارىنان قاتەلىككە ۇرىنۋى دا ىقتيمال.

اباي-اقپارات 9679

26 ناۋرىز, 2014 ساعات 13:59

ەلىمىزدە ينفراقۇرىلىمدىق جوبالار قورى قۇرىلماق

اباي-اقپارات 4719