بەيسەنبى, 7 شىلدە 2022

2013 ماۋسىم

13 ماۋسىم, 2013 ساعات 04:44

عارىشقا ۇشقان كىلەم

اباي-اقپارات 2235

12 ماۋسىم, 2013 ساعات 19:00

گۇلجان قاراعۇسوۆا: ۇكىمەت بىزدىكى، «نۇر وتاندىكى»

اباي-اقپارات 2084

12 ماۋسىم, 2013 ساعات 11:40

قازاقستان بارىسى – 2013: بالۋاندار ءتىزىمى

اباي-اقپارات 3279

12 ماۋسىم, 2013 ساعات 10:39

باۋىرجان باباجانۇلى. دەگدار

اباي-اقپارات 2632