جەكسەنبى, 5 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 531. جازىلعاندار — 36. قايتىس بولعاندار — 5

2010 قىركۇيەك

28 قىركۇيەك, 2010 ساعات 23:52

شەريازدان ەلەۋكەنوۆ. تاۋەلسىزدىك تاۋقىمەتى

اباي-اقپارات 3693

28 قىركۇيەك, 2010 ساعات 23:42

دينارا ەسەنتاەۆا. ارالاس نەكە الىسقا اپارمايدى

اباي-اقپارات 1829

28 قىركۇيەك, 2010 ساعات 23:32

ازات ۇسەن. ۇرپاعىمىزدى وزەكتەن تەپپەيىك

اباي-اقپارات 1620

28 قىركۇيەك, 2010 ساعات 17:42

ج.تالدىباەۆ. قازاقستانداعى اشارشىلىق سالدارى

اباي-اقپارات 4975

28 قىركۇيەك, 2010 ساعات 10:15

قىزىلجاردىڭ كازاكتارى تىربىڭداپ جاتىر. ال قازاقتارى شە؟

اباي-اقپارات 1617

28 قىركۇيەك, 2010 ساعات 07:05

ونەر «جۇلدىزدارى» اسپانداعى جۇلدىزداردان دا كوبەيىپ بارادى

اباي-اقپارات 2611

28 قىركۇيەك, 2010 ساعات 06:58

ايبىن باقىتۇلى. قازاقتىلدى «بالاپان» قاز-قاز باستى

اباي-اقپارات 1743

28 قىركۇيەك, 2010 ساعات 06:39

«كوشپەلى قىپشاق وركەنيەتىنىڭ تىكەلەي مۇراگەرى – قازاقتار»

اباي-اقپارات 1834