سەنبى, 28 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 130039. جازىلعاندار — 116044. قايتىس بولعاندار — 1990

2010 قىركۇيەك

28 قىركۇيەك, 2010 ساعات 23:52

شەريازدان ەلەۋكەنوۆ. تاۋەلسىزدىك تاۋقىمەتى

اباي-اقپارات 4986

28 قىركۇيەك, 2010 ساعات 23:42

دينارا ەسەنتاەۆا. ارالاس نەكە الىسقا اپارمايدى

اباي-اقپارات 2218

28 قىركۇيەك, 2010 ساعات 23:32

ازات ۇسەن. ۇرپاعىمىزدى وزەكتەن تەپپەيىك

اباي-اقپارات 1905

28 قىركۇيەك, 2010 ساعات 17:42

ج.تالدىباەۆ. قازاقستانداعى اشارشىلىق سالدارى

اباي-اقپارات 6646

28 قىركۇيەك, 2010 ساعات 10:15

قىزىلجاردىڭ كازاكتارى تىربىڭداپ جاتىر. ال قازاقتارى شە؟

اباي-اقپارات 1918

28 قىركۇيەك, 2010 ساعات 07:05

ونەر «جۇلدىزدارى» اسپانداعى جۇلدىزداردان دا كوبەيىپ بارادى

اباي-اقپارات 3194

28 قىركۇيەك, 2010 ساعات 06:58

ايبىن باقىتۇلى. قازاقتىلدى «بالاپان» قاز-قاز باستى

اباي-اقپارات 2051

28 قىركۇيەك, 2010 ساعات 06:39

«كوشپەلى قىپشاق وركەنيەتىنىڭ تىكەلەي مۇراگەرى – قازاقتار»

اباي-اقپارات 2192