دۇيسەنبى, 8 ناۋرىز 2021

2010 اقپان

22 اقپان, 2010 ساعات 07:36

كەدەن... ۇتىلاسىڭ نەدەن؟

اباي-اقپارات 1929

21 اقپان, 2010 ساعات 11:58

و تۆورچەستۆە ديدارا امانتايا

اباي-اقپارات 2429

21 اقپان, 2010 ساعات 11:49

الەمدىك سۋرەت ونەرىنىڭ جاڭا باعىتى

اباي-اقپارات 3117

21 اقپان, 2010 ساعات 11:33

قىتايداعى اباي ۇرپاعى

اباي-اقپارات 2162

21 اقپان, 2010 ساعات 11:26

تۇرسىنبەك كاكىشەۆ. “عاليادا” وقىعان قازاقتار

اباي-اقپارات 5109