سەنبى, 6 ناۋرىز 2021

2010 اقپان

21 اقپان, 2010 ساعات 10:24

داۋرەن قۋات. ابايشىل، الاششىل دوستارىڭ قاسىڭدا سەنىڭ

اباي-اقپارات 1850

21 اقپان, 2010 ساعات 09:08

داۋرەن قۋات. تارت قولىڭدى، تەرەششەنكو!

اباي-اقپارات 1542

20 اقپان, 2010 ساعات 07:58

الاشتىڭ تاعى ءبىر جوقشىسى باقيعا وزدى

اباي-اقپارات 1628