بەيسەنبى, 16 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 65188. جازىلعاندار — 39066. قايتىس بولعاندار — 375

2010 اقپان

25 اقپان, 2010 ساعات 04:54

ساقا دەپۋتاتتىڭ سىبىرى

اباي-اقپارات 1776

25 اقپان, 2010 ساعات 04:27

ينتەرنەت-كونفەرەنتسيا: اليحانعا ورالۋ

اباي-اقپارات 1932

24 اقپان, 2010 ساعات 14:22

«ەڭ ۇزدىك ماحاببات اندەرى»

اباي-اقپارات 3344

24 اقپان, 2010 ساعات 06:35

نامىس جۋرنال

اباي-اقپارات 4554