جۇما, 18 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107134. جازىلعاندار — 101610. قايتىس بولعاندار — 1671

2010 اقپان

25 اقپان, 2010 ساعات 04:54

ساقا دەپۋتاتتىڭ سىبىرى

اباي-اقپارات 1826

25 اقپان, 2010 ساعات 04:27

ينتەرنەت-كونفەرەنتسيا: اليحانعا ورالۋ

اباي-اقپارات 2002

24 اقپان, 2010 ساعات 14:22

«ەڭ ۇزدىك ماحاببات اندەرى»

اباي-اقپارات 3469

24 اقپان, 2010 ساعات 06:35

نامىس جۋرنال

اباي-اقپارات 4752