بەيسەنبى, 9 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 759. جازىلعاندار — 54. قايتىس بولعاندار — 7

2010 اقپان

24 اقپان, 2010 ساعات 06:01

ۇلى وتان سوعىسىنىڭ ارداگەرى اۋرۋحانادا اسىلىپ قالدى.

اباي-اقپارات 1600

24 اقپان, 2010 ساعات 05:35

التايدىڭ كۇڭگەي بەتى الاي-دۇلەي

اباي-اقپارات 1650