بەيسەنبى, 16 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 65188. جازىلعاندار — 39066. قايتىس بولعاندار — 375

2010 اقپان

24 اقپان, 2010 ساعات 06:01

ۇلى وتان سوعىسىنىڭ ارداگەرى اۋرۋحانادا اسىلىپ قالدى.

اباي-اقپارات 1719

24 اقپان, 2010 ساعات 05:35

التايدىڭ كۇڭگەي بەتى الاي-دۇلەي

اباي-اقپارات 1775