جۇما, 18 قازان 2019

2017 ناۋرىز

1 ناۋرىز, 2017 ساعات 11:19

جەلتوقسان ۇيىمدارىن ساۋداعا سالماڭىزدار

قازەكەم: «ادامنىڭ سوزىنە اسپانداعى بۇلت تا اينالادى» دەگەن عوي.

اباي-اقپارات 1922

1 ناۋرىز, 2017 ساعات 10:58

پولشاداعى قازاقستان ەلشىسى قىزمەتىنەن كەتتى

اباي-اقپارات 1811

1 ناۋرىز, 2017 ساعات 10:56

قازاقستان سيرياعا قارسى داۋىس بەرۋدە قالىس قالدى

اباي-اقپارات 1647

1 ناۋرىز, 2017 ساعات 10:29

كەلە جاتقان جاڭا جىلىڭ قۇتتى بولسىن!

قاقاعان قاڭتارداعى جاڭا جىلدا جۇرت نە ىستەۋ كەرەك ەكەندىگىن تۇگەل بىلەدى.

اباي-اقپارات 3227

1 ناۋرىز, 2017 ساعات 09:32

جات اعىمدار جاستاردى جارىلقاپ جاتىر

اباي-اقپارات 2806