سارسەنبى, 16 قازان 2019

2013 ناۋرىز

29 ناۋرىز, 2013 ساعات 06:15

ساعات ءجۇسىپ. ۇلتشىلدىقتى قالاي باستاپ ەدىك؟

اباي-اقپارات 1338

29 ناۋرىز, 2013 ساعات 06:04

جانات احمادي. دۇربەلەڭ (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1527

28 ناۋرىز, 2013 ساعات 07:45

دەپۋتاتتار لاتىن الىپبيىنە كوشۋ ماسەلەسىن قارايدى

اباي-اقپارات 1599

28 ناۋرىز, 2013 ساعات 07:36

ايدوس سارىم «اشىق اڭگىمەگە» شاقىرادى

اباي-اقپارات 1232

28 ناۋرىز, 2013 ساعات 07:18

امانحان ءالىمۇلى. پوەزيا! پوەزيا! پوەزيا! (باسى)

اباي-اقپارات 3224