سەنبى, 7 جەلتوقسان 2019

2010 قازان

31 قازان, 2010 ساعات 20:24

قاۋىپسىزدىك جۇيەسى الەمدىك تالاپقا ساي

اباي-اقپارات 1731

31 قازان, 2010 ساعات 20:22

كوممۋنالدىق تولەمدەردىڭ قايتارىمى ءالى از

اباي-اقپارات 1788

31 قازان, 2010 ساعات 20:19

جاڭا ونىمدەر شىعارىلادى

اباي-اقپارات 1611

31 قازان, 2010 ساعات 20:16

شۇبات وندىرىسىمەن اينالىسپاق

اباي-اقپارات 1389

31 قازان, 2010 ساعات 20:14

ۇلتتىق ءباسپاسوز ۇلىقتالعان كۇن

اباي-اقپارات 1617

31 قازان, 2010 ساعات 20:12

جاڭا جوبالاردىڭ يگىلىكتەرى مول

اباي-اقپارات 1337

31 قازان, 2010 ساعات 20:10

تاريفتەر ۇنەمشىلدىككە باستاماق

اباي-اقپارات 1286

31 قازان, 2010 ساعات 20:08

تۇراقتىلىق - تابىس كەپىلى

اباي-اقپارات 1658