جۇما, 14 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 101372. جازىلعاندار — 76756. قايتىس بولعاندار — 1269

2010 قازان

31 قازان, 2010 ساعات 20:24

قاۋىپسىزدىك جۇيەسى الەمدىك تالاپقا ساي

اباي-اقپارات 2125

31 قازان, 2010 ساعات 20:22

كوممۋنالدىق تولەمدەردىڭ قايتارىمى ءالى از

اباي-اقپارات 2178

31 قازان, 2010 ساعات 20:19

جاڭا ونىمدەر شىعارىلادى

اباي-اقپارات 2028

31 قازان, 2010 ساعات 20:16

شۇبات وندىرىسىمەن اينالىسپاق

اباي-اقپارات 1648

31 قازان, 2010 ساعات 20:14

ۇلتتىق ءباسپاسوز ۇلىقتالعان كۇن

اباي-اقپارات 1871

31 قازان, 2010 ساعات 20:12

جاڭا جوبالاردىڭ يگىلىكتەرى مول

اباي-اقپارات 1589

31 قازان, 2010 ساعات 20:10

تاريفتەر ۇنەمشىلدىككە باستاماق

اباي-اقپارات 1510

31 قازان, 2010 ساعات 20:08

تۇراقتىلىق - تابىس كەپىلى

اباي-اقپارات 1962