جۇما, 3 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188
1093 0 پىكىر 10 قازان, 2019 ساعات 11:02

رەسەي بىلىكتى ماماندارعا ازاماتتىق بەرۋ ءتارتىبىن جەڭىلدەتتى

رەسەيدە شەتەلدىڭ بىلىكتى ماماندارىنا رەسەي ازاماتتىعىن بەرۋ مەرزىمى ءۇش جىلدان ءبىر جىلعا قىسقاردى. جاڭا فەدەرالدىق زاڭ 2 قازاندا كۇشىنە ەندى.

بۇعان دەيىن شەتەل ازاماتى بۇل ەلدە تۇرۋعا ىقتيارحات الۋ ءۇشىن رەسەيدە كەم دەگەندە ءۇش جىل تۇرۋى كەرەك بولعان.

زاڭ اۆتورلارى مۇنداي شارا ەل ەكونوميكاسىنا كومەكتەسەدى دەپ ەسەپتەيدى.

تاجىكستان مەن رەسەيدە قوس ازاماتتىق ءتارتىبى بار. رەسەي ازاماتتىعىن قوسا العان تاجىك ازاماتتارىنىڭ سانى 250 مىڭنان استى. مۇنداي جاعداي تاجىك ساراپشىلارىن الاڭداتىپ وتىر.

جەڭىلدىك قاراستىرىلعان ماماندىقتار ءتىزىمىن رەسەيدىڭ ەڭبەك مينيسترلىگى بىرنەشە جىل بۇرىن بەكىتكەن. جاڭاسىندا تىزىمدەگى ماماندىق سانى 74-تەن 135-كە ءوستى.

رەسەي اۋىل شارۋاشىلىعى ماماندارىنا ءزارۋ. بۇعان قوسا ماسكەۋ مۇعالىمدەردىڭ ازاماتتىق الۋىن جەڭىلدەتەدى. تەحنيكا ماماندارىنا دا باسىمدىق بەرىلەدى. مەديا سالاسىنداعى ماماندارعا جەڭىلدىك قاراستىرىلعان.

Abai.kz

0 پىكىر