سارسەنبى, 25 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 127580. جازىلعاندار — 114347. قايتىس بولعاندار — 1990
46 - ءسوز 5176 10 پىكىر 4 شىلدە, 2019 ساعات 12:23

قازاقستاننىڭ جەر بايلىقتارى جونىنەن الەمدىك رەيتينگى

جەر بايلىقتارىنىڭ الەمدىك رەيتينگىندە قازاقستاننىڭ الاتىن ورنى:

قورعاسىن – 22 % (الەمدە ەڭ ءبىرىنشى ورىندا).
مىرىش – 15,2 % (1 ورىندا).
ۋران – 18,9 % (2 ورىن).
حروم كەندەرى – 37,6 % (1 ورىن).
باريت – 47,2 % (1 ورىن).
كومىر – 3,1 % (6 ورىن).
مۇناي – 3,2 % (7 ورىن).
التىن – 2,7 % (8 ورىن).
كۇمىس – 16 % (2 ورىن).
مىس – 7,1 % (3 ورىن).
نيكەل – 1,4 % (12 ورىن).
كوبالت – 3,9 % (5 ورىن).
بوكسيت – 1,4 % (10 ورىن).
تەمىر – 6 % (5 ورىن).
مارگانەتس – 30 % (2 ورىن).
فوسفوريتى – 4,5 % (6 ورىن)

...ال قازاقستاننىڭ حالقى جەردىڭ بارلىق حالقىنىڭ 0,25%-ىن عانا قۇرايدى. ءبىر سوزبەن ايتقاندا، ءبىز - بايمىز!
قازاقستان دەگەن باي ەلدەگى ونسىزدا ۇيقىداعى حالىقتىڭ سانى عانا از دەمەسەڭىز، ءبىز "باقىتتى" حالىقپىز!
ايتقانداي، حالىقتىڭ مىناداي مول قازىناسىن تالان-تاراجعا تۇسىرگەن ۇرىلارعا دا باي ەلمىز!
نەتكەن سورلىلىق...! 

اسيا اسەتكينانىڭ facebook پاراقشاسىنان

Abai.kz

10 پىكىر