سارسەنبى, 22 ناۋرىز 2023
3516 0 پىكىر 4 ءساۋىر, 2018 ساعات 09:00

وزبەكستاننىڭ ارنايى قىزمەتى بۇرىنعى باسشىسىنىڭ ۇلىنا شەتەلگە شىعۋعا تىيىم سالدى

وزبەكستاننىڭ مەملەكەتتىك قاۋىپسىزدىك قىزمەتىنىڭ شەكارا اسكەرى ارنايى قىزمەتتىڭ بۇرىنعى باسشىسى رۋستام ينوياتوۆتىڭ 43 جاستاعى ۇلى شاريف ينوياتوۆقا جانە وزبەكستان سالىق كوميتەتىنىڭ توراعاسى باتىر پارپيەۆتىڭ ۇلى 40 جاستاعى بابۋر پارپيەۆكە شەتەلگە شىعۋعا تىيىم سالدى.

بۇل اقپاراتتى ازاتتىقتىڭ وزبەك قىزمەتىنە مەملەكەتتىك قاۋىپسىزدىك قىزمەتى شەكارا اسكەرىنىڭ وفيتسەرى حابارلادى.

بەلگىلى بولعانداي، 30 ناۋرىزدا Orient Finans Bank-تىڭ باسقارما باسشىسى بابۋر پارپيەۆ تاشكەنت اۋەجايىنان ۇشپاق بولعان جەردەن ونى شەكارا قىزمەتكەرلەرى ۇستاپ، كەرى قايتارعان. وسىدان كەيىن ول ۇيىنە ورالىپ، بانكتەگى جۇمىسىن جالعاستىرا بەرگەن.

وزبەكستان ىشكى ىستەر مينيسترلىگىندەگى قىزمەتكەردىڭ ءبىرى Uzgardens كەپتىرىلگەن جەمىس-جيدەكتى ەكسپورتقا شىعاراتىن كاسىپورىننىڭ اكتسيونەرى شاريف ينوياتوۆتى جانە Orient Finans Bank باسقارما باسشىسى بابۋر پارپيەۆتى شەتەلگە شىعۋعا تىيىم سالعان "قارا تىزىمگە" ەنگىزگەنىن ايتادى.

وسىعان دەيىن بۇرىنعى باس پروكۋرور راشيد كادىروۆتىڭ ۇلى الىشەر كادىروۆ ەلدەن قاشىپ كەتكەن. تاشكەنت قالاسى پروكۋرورىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى ميراگالام ميرزاەۆتىڭ ۇلى ابدۋراشيد ميرزاەۆ تا قاشۋعا ارەكەت ەتكەن. وسىدان كەيىن قىلمىستىق ىسكە قاتىسى بار ازاماتتاردىڭ تۋىستارىن ەلدەن شىعارماۋ ءۇشىن بيلىك ارنايى شارا قولدانعان.

Abai.kz

0 پىكىر