جۇما, 9 جەلتوقسان 2022
جاڭالىقتار 2915 0 پىكىر 27 جەلتوقسان, 2010 ساعات 07:25

شەست گوسۋدارستۆ ترەبۋيۋت وت ەس زاپرەتيت وتريتسانيە پرەستۋپلەني كوممۋنيستوۆ

بريۋسسەل - مينيسترى ينوستراننىح دەل شەستي بىۆشيح كوممۋنيستيچەسكيح گوسۋدارستۆ، نىنە ۆحودياششيح ۆ ەۆروسويۋز، سكازالي، چتو ۆ ەس دولجنى پودنيات ۆوپروس و پرينياتي زاكونا، پو كوتورومۋ زاپرەششالوس بى وتريتسانيە يلي پرينيجەنيە زناچيموستي پرەستۋپلەني، سوۆەرشەننىح توتاليتارنىمي رەجيمامي. ەتو ۆ پرەددۆەري پودگوتوۆكي ەۆروپەيسكوي كوميسسيەي دوكلادا نا ەتۋ تەمۋ.

«پرينتسيپ پراۆوسۋديا دولجەن گارانتيروۆات سپراۆەدليۆوە وتنوشەنيە ك جەرتۆام ۆسەح توتاليتارنىح رەجيموۆ، راۆنو كاك ي ادەكۆاتنۋيۋ پروفيلاكتيكۋ ۆسەح مەجدۋنارودنىح پرەستۋپلەني، - گوۆوريلوس ۆ كوللەكتيۆنوم پوسلاني، ادرەسوۆاننوم ۆ دەكابرە گلاۆامي ۆنەشنەپوليتيچەسكيح ۆەدومستۆ بولگاري، ۆەنگري، لاتۆي، ليتۆى، رۋمىني ي چەحي كوميسسارۋ ەۆروسويۋزا پو يۋستيتسي ۆيۆيان رەدينگ (Viviane Reding) - ەتو پوسلانيە پوپالو ۆ رەداكتسيۋ EUobserver. - ناريادۋ س پرەسلەدوۆانيەم ي ناكازانيەم پرەستۋپنيكوۆ، ك وتريتسانيۋ ليۋبوگو مەجدۋنارودنوگو پرەستۋپلەنيا نۋجنو وتنوسيتسيا پو تەم جە ستاندارتام، چتوبى پرەدوتۆراتيت ۆوزنيكنوۆەنيە بلاگوپرياتنىح ۋسلوۆي دليا رەابيليتاتسي ي ۆوزروجدەنيا توتاليتارنىح يدەولوگي».

پرەسس-سەكرەتار رەدينگ پودتۆەرديل پولۋچەنيە ەيۋ پوسلانيا ي سكازال، چتو ونا پودگوتوۆيت دوكلاد و پرەستۋپلەنياح توتاليتاريزما ك كونتسۋ گودا.

بريۋسسەل - مينيسترى ينوستراننىح دەل شەستي بىۆشيح كوممۋنيستيچەسكيح گوسۋدارستۆ، نىنە ۆحودياششيح ۆ ەۆروسويۋز، سكازالي، چتو ۆ ەس دولجنى پودنيات ۆوپروس و پرينياتي زاكونا، پو كوتورومۋ زاپرەششالوس بى وتريتسانيە يلي پرينيجەنيە زناچيموستي پرەستۋپلەني، سوۆەرشەننىح توتاليتارنىمي رەجيمامي. ەتو ۆ پرەددۆەري پودگوتوۆكي ەۆروپەيسكوي كوميسسيەي دوكلادا نا ەتۋ تەمۋ.

«پرينتسيپ پراۆوسۋديا دولجەن گارانتيروۆات سپراۆەدليۆوە وتنوشەنيە ك جەرتۆام ۆسەح توتاليتارنىح رەجيموۆ، راۆنو كاك ي ادەكۆاتنۋيۋ پروفيلاكتيكۋ ۆسەح مەجدۋنارودنىح پرەستۋپلەني، - گوۆوريلوس ۆ كوللەكتيۆنوم پوسلاني، ادرەسوۆاننوم ۆ دەكابرە گلاۆامي ۆنەشنەپوليتيچەسكيح ۆەدومستۆ بولگاري، ۆەنگري، لاتۆي، ليتۆى، رۋمىني ي چەحي كوميسسارۋ ەۆروسويۋزا پو يۋستيتسي ۆيۆيان رەدينگ (Viviane Reding) - ەتو پوسلانيە پوپالو ۆ رەداكتسيۋ EUobserver. - ناريادۋ س پرەسلەدوۆانيەم ي ناكازانيەم پرەستۋپنيكوۆ، ك وتريتسانيۋ ليۋبوگو مەجدۋنارودنوگو پرەستۋپلەنيا نۋجنو وتنوسيتسيا پو تەم جە ستاندارتام، چتوبى پرەدوتۆراتيت ۆوزنيكنوۆەنيە بلاگوپرياتنىح ۋسلوۆي دليا رەابيليتاتسي ي ۆوزروجدەنيا توتاليتارنىح يدەولوگي».

پرەسس-سەكرەتار رەدينگ پودتۆەرديل پولۋچەنيە ەيۋ پوسلانيا ي سكازال، چتو ونا پودگوتوۆيت دوكلاد و پرەستۋپلەنياح توتاليتاريزما ك كونتسۋ گودا.

«ەس دولجەن سىگرات سۆويۋ رول - ۆ رامكاح سۆويح پولنوموچي ۆ ەتوي سفەرە - ي سدەلات ۆكلاد ۆ وسۆەششەنيە يستوري پروشلوگو ەۆروپى كاك وبششەگو ناسلەديا ۆسەح سوۆرەمەننىح ەۆروپەيتسەۆ ي بۋدۋششيح پوكولەني. سويۋز موجەت ۆىستۋپيت ۆ رولي سوزداتەليا وبششەي پامياتي و پرەستۋپلەنياح، سوۆەرشەننىح توتاليتارنىمي رەجيمامي».

پو سلوۆام پرەدستاۆيتەليا رەدينگ، سەيچاس بىلو بى «پرەجدەۆرەمەننو» راسسۋجدات و توم، پوددەرجيت كوميسسيا پرياموي زاپرەت يلي نەت.

جيتەلي ۆوستوچنوي ەۆروپى زاچاستۋيۋ ۆپادايۋت ۆ نەدوۆولستۆو، ۆيديا، كاك ۆ زاپادنوي چاستي كونتينەنتا نيچەگو نە زنايۋت وب ۋبيستۆاح، پىتكاح، پەرەسەلەنياح ي «سوتسيالنىح ەكسپەريمەنتاح»، ۆ چاستنوستي، و پوۆتورنوم وبرازوۆاني ۆ تيۋرەمنىح لاگەرياح، و كاتورجنىح لاگەرياح، تو ەست وبو ۆسەم، چتو دەلالوس س ليۋدمي، ۆىستۋپاۆشيمي پروتيۆ كوممۋنيستيچەسكيح رەجيموۆ يلي جە پروستو سلۋچاينو وكازاۆشيميسيا ۆ نەۋداچنىي مومەنت نە تام، گدە نادو.

س توچكي زرەنيا نەكوتورىح كوممەنتاتوروۆ پرەستۋپلەنيا ناتسيستوۆ، وتريتسانيە كوتورىح ۆ نەكوتورىح ستراناح ەس ۋجە ياۆلياەتسيا نەزاكوننىم، نەلزيا سراۆنيۆات س پرەستۋپلەنيامي ستالينيزما، پوتومۋ چتو ستالين نە زانيمالسيا تاكيم جە سيستەماتيچەسكيم ۋنيچتوجەنيەم ليۋدەي، كاك ناتسيستى.

مينيستر ينوستراننىح دەل چەحي كارەل شۆارتسەنبەرگ (Karel Schwarzenberg), ودناكو، پريدەرجيۆاەتسيا پروتيۆوپولوجنوگو منەنيا.

«پو پراۆدە گوۆوريا، ستالين سۋمەل ۋبيت داجە بولشە نارودۋ. وبا [تو ەست ي ستالين، ي گيتلەر] بىلي ماسسوۆىمي ۋبيتسامي، ي تە، كتو نيزكوپوكلونستۆۋەت پەرەد نيمي، نيزكوپوكلونستۆۋەت پەرەد ۋبيتسامي»، - سكازال ون، داۆايا ينتەرۆيۋ ينفورماتسيوننومۋ اگەنتستۆۋ CTK ۆ سرەدۋ، 15 دەكابريا.

وفيتسيالنايا پراگا پىتالاس سفورميروۆات نا وسنوۆە ەس پلاتفورمۋ دليا راسسلەدوۆانيا دەياتەلنوستي توتاليتارنىح رەجيموۆ، ا تاكجە سووتۆەتستۆۋيۋششەە ينفورماتسيوننوە بيۋرو ۆ بريۋسسەلە (ەتو پرويسحوديلو ۆ پەرۆوي پولوۆينە 2009 گودا، كوگدا چەحيا زانيمالا پەرەحودياششي پوست سترانى-پرەدسەداتەليا ەس), نو ني تا، ني درۋگايا ينيتسياتيۆا پوكا نە پرينەسلا پلودوۆ.

ا ۆ وبششەستۆەننوم سوزناني پونيمانيە ەتيح سوبىتي يدەت نا ۋبىل، پريچەم ەتو كاساەتسيا داجە نايبولەە سيلنو پوستراداۆشيح رەگيونوۆ.
نەداۆنو ۆ رۋمىني، گدە بىل ودين يز سامىح جەستوكيح رەجيموۆ ۆو ۆسەم كوممۋنيستيچەسكوم بلوكە، پروۆەلي وپروس، ي ۆىياسنيلوس، چتو 83% ناسەلەنيا نە پومنيت نيكاكيح ليچنو پەرەنەسەننىح پري رەجيمە ستراداني ي نە ۆيدەلو، كاك سترادالي يح رودستۆەننيكي. پوريادكا پولوۆينى وپروشەننىح ۆ ۆوزراستنوي گرۋپپە وت 15 دو 21 گودا نا بولشۋيۋ چاست ۆوپروسوۆ وتۆەتيلي «نە زنايۋ»، ا 47% ۆسەح وپروشەننىح سچيتاەت، چتو كوممۋنيزم - ەتو «حوروشايا يدەيا، تولكو پلوحو رەاليزوۆاننايا».

سپەتسياليست يز زاكازاۆشەگو وپروس ينستيتۋتا راسسلەدوۆانيا پرەستۋپلەني كوممۋنيستوۆ ي پامياتي رۋمىنسكيح يزگناننيكوۆ رالۋكا گروسەسكۋ (Raluca Grosescu) سكازالا، چتو رەزۋلتاتى نادو راسسماتريۆات ۆ كونتەكستە ەكونوميچەسكوگو كريزيسا. بەزرابوتيتسا، سوكراششەنيا زارپلاتى، ينفلياتسيا ي وبششايا نەوپرەدەلەننوست، پو سلوۆام سپەتسياليستا، ۆىنۋجدايۋت ليۋدەي ۆسپومينات كوممۋنيزم كاك «زولوتوي ۆەك».

پو رۋمىنسكيم زاكونام وتريتسانيە حولوكوستا - پرەستۋپلەنيە، نو و پرەستۋپلەنياح كوممۋنيستوۆ انالوگيچنوگو زاكونا نەت. كاك بى تو ني بىلو، نەۆزيرايا نا زاكون و حولوكوستە، انتيسەميتسكيە ۆىستۋپلەنيا پروحوديات بەزناكازاننو.

«ۆ رۋمىني ەششە سوحرانياەتسيا منوگو سترەملەنيا وتريتسات پرەستۋپلەنيا كوممۋنيستوۆ. كورنەليۋ ۆاديم تۋدور (Corneliu Vadim Tudor) [نىنە - نەزاۆيسيمىي دەپۋتات ەۆروپارلامەنتا] گوۆوريل، چتو نادو ۆەرنۋت سەكۋريتاتە; داجە پرەزيدەنت ترايان بەسەسكۋ (Traian Basescu), حوتيا پۋبليچنو ي وسۋديل پرەستۋپلەنيا كوممۋنيزما، سكازال، چتو نيكولاە چاۋشەسكۋ [رۋمىنسكي ديكتاتور، كازنەننىي ۆ 1989 گودۋ] بىل بى حوروشيم پرەزيدەنتوم، ەسلي بى پروجيل ەششە دەسيات لەت»، - سكازالا گروسەسكۋ، داۆايا ينتەرۆيۋ ناشەمۋ سايتۋ.

ونا سومنەۆاەتسيا، چتو ەس سموجەت ۆىرابوتات پوسلەدوۆاتەلنۋيۋ پوزيتسيۋ پو ەتومۋ ۆوپروسۋ.
«كوممۋنيزم زناچيت سوۆەرشەننو رازنىە ۆەششي دليا ۆوستوكا ي دليا زاپادا»، - سكازالا ونا.

("EUobserver.com", بەلگيا)
0 پىكىر

ۇزدىك ماتەريالدار

قۇيىلسىن كوشىڭ

قانداستار قازاققا، قازاقستانعا نە بەردى؟

رايىس ءارىپجانۇلى 2623
الاشوردا

تۇركىلىك تەك جانە تۇركى-موعول بىرلىگى

ءجادي شاكەنۇلى 1784
قاۋىپ ەتكەننەن ايتامىن

گازدىڭ گەوساياسي «گەموررويى»

ءامىرجان قوسان 1891