بەيسەنبى, 27 قاڭتار 2022
جاڭالىقتار 2053 0 پىكىر 2 جەلتوقسان, 2010 ساعات 05:10

اۋا رايىنىڭ ناشارلىعىنان قاراعاندى مەن پاۆلودار وبلىستارىنىڭ اۆتوجولدارى قوزعالىسقا جابىق

استانا. 2 جەلتوقسان. قازتاگ – اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋى مەن كورىنۋ قاشىقتىعىنىڭ ناشارلاۋىنان قاراعاندى مەن پاۆلودار وبلىستارىنىڭ اۆتوجولدارى قوزعالىسقا جابىق، دەپ تجم حابارلادى.

حاباردا ايتىلعانداي، قاراعاندى وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋى سەبەپتى (كوكتايعاق، بۇرقاسىن، كورىنۋ قاشىقتىعىنىڭ ناشارلاۋى) 1-ءشى جەلتوقساننىڭ 23 ساعاتىنان باستاپ بارلىق باعىتتاعى اۆتوجولدار كولىكتىڭ بارلىق تۇرلەرىنە جابىلدى.

پاۆلودار وبلىسىندا ەكىباستۇز-استانا، ەكىباستۇز-قاراعاندى اۆتوجولدارى 1-ءشى جەلتوقساننىڭ 19 ساعات 30 مينۋتىنان باستاپ كولىكتىڭ بارلىق تۇرلەرىنە جابىلدى جانە پاۆلودار-ومبى اۆتوجولى 1-ءشى جەلتوقساننىڭ 20 ساعات 10 مينۋتىنان باستاپ جابىلدى دەلىنگەن حاباردا.

استانا. 2 جەلتوقسان. قازتاگ – اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋى مەن كورىنۋ قاشىقتىعىنىڭ ناشارلاۋىنان قاراعاندى مەن پاۆلودار وبلىستارىنىڭ اۆتوجولدارى قوزعالىسقا جابىق، دەپ تجم حابارلادى.

حاباردا ايتىلعانداي، قاراعاندى وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋى سەبەپتى (كوكتايعاق، بۇرقاسىن، كورىنۋ قاشىقتىعىنىڭ ناشارلاۋى) 1-ءشى جەلتوقساننىڭ 23 ساعاتىنان باستاپ بارلىق باعىتتاعى اۆتوجولدار كولىكتىڭ بارلىق تۇرلەرىنە جابىلدى.

پاۆلودار وبلىسىندا ەكىباستۇز-استانا، ەكىباستۇز-قاراعاندى اۆتوجولدارى 1-ءشى جەلتوقساننىڭ 19 ساعات 30 مينۋتىنان باستاپ كولىكتىڭ بارلىق تۇرلەرىنە جابىلدى جانە پاۆلودار-ومبى اۆتوجولى 1-ءشى جەلتوقساننىڭ 20 ساعات 10 مينۋتىنان باستاپ جابىلدى دەلىنگەن حاباردا.

0 پىكىر