جۇما, 29 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 9932. جازىلعاندار — 5057. قايتىس بولعاندار — 37
باسە... 6505 9 پىكىر 15 شىلدە, 2017 ساعات 23:32

"شىندىق ەكسپەديتسياسى" جەر تۋرالى شىندىقتىڭ بەتىن اشپاقشى

جەر جاعدايىنىڭ شىندىعىن ىزدەگەن «شىندىق ەكسپەديتسياسى» جولعا شىقتى، - دەپ حابارلايدى Abai.kz اقپاراتتىق پورتالى «جەر تاعدىرى» قوعامدىق قوزعالىسىنىڭ مۇشەلەرىنە سىلتەمە جاساپ.

ەكسپەديتسيا بۇگىن كەرەكۋ ايماعىندا ءوز جۇمىسىن باستادى. «شىندىق ەكسپەديتسياسىنىڭ» قۇرامى قازىرشە ءۇش ادامنان قۇرالعان. جەتەكشىسى «جەر تاعدىرى» قوعامدىق قوزعالىسىنىڭ باسشىسى قايىرلى ومار، ايدىن ەگەۋباەۆ جانە استانالىق بەلسەندى اسحات بورۋمباەۆ.

جەرگە بايلانىستى شەشىلمەگەن ماسەلە ەلىمىزدىڭ 14 وبلىسى، 160 اۋدانىنىڭ بارىندە دە بار ەكەنى بەلگىلى. بۇل جولعى ەكسپەديتسيا ءوز مۇمكىندىگىنە قاراي بىرنەشە وبلىستاردى ارالايدى.

ۇيىمداستىرۋشىلار ەرتەڭ نەمەسە ارعى كۇنى ناقتى ءجۇرىپ وتىراتىن مارشرۋتتارىن جاريالايتىندارىن، بۇگىن كەرەكۋدىڭ بەلسەندىلەرىمەن كەزدەسىپ، قاراپايىم شارۋالاردىڭ جاعدايىمەن تانىسقاندىقتارىن حابارلادى. 

بەلسەندىلەر اتالعان وبلىستا اۋىلشارۋاشىلىق نەمەسە وندىرىستىك، ءتىپتى جەكە تۇرعىن ءۇي جەرلەرىن العان شەتەلدىك ازاماتتاردىڭ بار، ولاردىڭ ىشىندە قىتاي ازاماتتارىنىڭ قانشا ەكەنىن قازىر تاپ باسىپ ايتۋ قيىن ەكەنىن، سوندا دا مۇمكىندىگىنشە دالەل جيناپ، ەل اۋزىنداعى اڭگىمەلەرگە دە قۇلاق ءتۇرىپ جاتقانىن، سول اڭگىمەلەردى زەرتتەۋ ارقىلى ءبىراز شىندىقتىڭ بەتىن اشۋعا تىرىساتىندىقتارىن ايتادى. 

"شىندىق ەكسپەديتسياسى" بارلىق وبلىس، اۋدانداردىڭ بەلسەندىلەرىنەن ءوز مۇمكىندىكتەرىنە قاراي جەر ماسەلەسىمەن اينالىسىپ، جەر تۋرالى اقپارات جيناپ بەرۋدى وتىنەدى. ء"بىز ەكسپەديتسيا مارشرۋتىن جاريالاعاننان كەيىن سول ءبىز ءجۇرىپ وتەتىن ايماق، وبلىستاردىڭ بەلسەندىلەرنەن اقپاراتتىق قولداۋ كورسەتۋىن سۇرايمىز" دەپ جازدى ايدىن ەگەۋباەۆ ءوزىنىڭ Facebook الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى پاراقشاسىندا. 

ەكسپەديتسيا باستالدى، بەلسەندىلەر جەرگە قاتىستى شىنايى شىندىق، اينىماس اقيقات ىزدەپ جولعا شىقتى، ءسات ساپار تىلەپ، قولداۋ بىلدىرىڭىزدەر، اعايىن! 

دايىنداعان ءشارىپحان قايسار

Abai.kz

9 پىكىر