بەيسەنبى, 2 اقپان 2023
ەكونوميكا 3393 0 پىكىر 11 مامىر, 2017 ساعات 11:51

"سامۇرىق-قازىنا" تاعىلىمگەرلەر قابىلداۋدا

«سامۇرىق-قازىنا» قورى ۇلتتىق كومپانيالاردا ۇزاق مەرزىمدى اقى تولەنەتىن وقۋ  جانە تاعىلىمدامادان ءوتۋ ءۇشىن، جوعارعى وقۋ ورىندارىنىڭ 20 تۇلەگىن تاڭداپ الادى.

بۇل تۋرالى استاناداعى اقپاراتتىق سەسسيادا «سامۇرىق-قازىنا» اق  ادام رەسۋرستارىن باسقارۋ جانە كوممۋنيكاتسيالار باسقارۋشى ديرەكتورى ۇلان تاجىباەۆ مالىمدەدى.

تاعىلىمدامادان وتۋشىلەردى تاڭداۋ 2017 جىلى ءساۋىر ايىندا باستالعان «جاس وركەن» ەكى جىلدىق باعدارلاماسى اياسىندا وتكىزىلەدى. بۇل - دارىندى جاستاردى تارتۋ، ىرىكتەۋ، تاعىلىمدامادان وتكىزۋ، وقىتۋ جانە دامىتۋ بويىنشا قور باستاماسى.

«باعدارلاما بويىنشا، قور قازاقستاننىڭ بارلىق جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ تۇلەكتەرى اراسىنان 20 تۇلەكتى، اتاپ ايتقاندا قازاقستان ازاماتتارىن تاڭداپ الىپ، ەكى جىل بويى ولارى ءوزىنىڭ كومپانيالارىندا وقىتىپ، تاعىلىمدامادان وتكىزەدى»، - دەپ ايتىپ ءوتتى «سامۇرىق-قازىنا» كورپوراتيۆتىك ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ديرەكتورى گۇلميرا رايسوۆا.

ءتورت كەزەڭدى كونكۋرس قورىتىندىسى بويىنشا تاڭدالىپ الىنعان 20 تاعىلىمگەر «سامۇرىق-قازىنا» كورپوراتيۆتىك ۋنيۆەرسيتەتىندە جانە ماسكەۋدە Deloitte ءبىلىم بەرۋ ورتالىعىندا وقۋ كۋرسىنان وتەدى. ودان كەيىن، جاس ماماندار ەلدەگى جەتەكشى ۇلتتىق كومپانيالاردا تاعىلىمدامادان وتۋگە جىبەرىلەدى.

قوردا حابارلاعانداي، وقىتۋ باعدارلاماسىنىڭ ۇزاقتىعى - 5 اپتا، تاعىلىمداما - 20 اي، 5 ايدان «سامۇرىق-قازىنا» كومپانيالار توبىنىڭ ءار-ءتۇرلى ءتورت كاسىپورىندارىندا وتەدى. تاعىلىمگەرلەر تاعىلىمدامانىڭ تولىق مەرزىمىندە ستيپەنديا الادى،  تاعىلىمدامادان وتەتىن جەرگە دەيىنگى جولاقىسى تولەنەدى جانە ورنالاستىرۋ شىعىندارى وتەلەدى.

«جوبانىڭ ماڭىزدى ەرەكشەلىگى – ول ستۋدەنتتەرگە مانساپتارىن باستاۋعا كومەك بەرۋ عانا ەمەس. ءبىز وسى  بالالاردى تاڭداپ الىپ جانە ەكى جىل بويى وقىتا وتىرىپ، ولاردىڭ ءاردايىم دامىي بەرۋلەرى ءۇشىن بۇكىل قىزمەت جولدارىن، وسۋلەرىن باقىلاپ وتىرامىز، سايىپ كەلگەندە ولار 15-20 جىلدان كەيىن كومپانيالاردى باسقاراتىن توپ-مەنەدجەرلەر بولىپ شىعادى»، - دەپ مالىمدەدى ۇلان تاجىباەۆ.

كونكۋرسقا قاتىسۋعا وتىنىشتەر باعدارلامانىڭ رەسىمي سايتىندا– www.skcu.kz/zhasorken 2017 جىلدىڭ 1 شىلدەسىنە دەيىن قابىلدانادى.

0 پىكىر