سەيسەنبى, 24 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 126182. جازىلعاندار — 112806. قايتىس بولعاندار — 1945
جاڭالىقتار 3250 1 پىكىر 29 مامىر, 2017 ساعات 13:31

ءمۋسيندى قاماۋ مەرزىمى ۇزارتىلدى

 

ءدىن ىستەرى جانە ازاماتتىق قوعام مينيسترلىگىنىڭ كوميتەت باسشىسىنىڭ ورىنباسارى باۋىرجان مۋسين (سۋرەتتە) بيىل 31 ناۋرىزدا ۇستالعان ەدى. رەسمي دەرەككوزى مۋسين كاسىپكەردەن پارانىڭ كەزەكتى 400 مىڭ تەڭگە سوماسىنداعى بولىگىن الۋ ۇستىندە ۇستالىپ، استانا قالالىق ءىىد ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالعان. پارانىڭ جالپى سوماسى - 1,4 ميلليون تەڭگە.

سودان بەرى تەرگەۋدە وتىرعان ءدىن ىستەرى جانە ازاماتتىق قوعام مينيسترلىگىنىڭ كوميتەت باسشىسىنىڭ ورىنباسارىن قاماۋ مەرزىمى ۇزارتىلدى، - دەپ حابارلايدى Tengrinews.kz ءتىلشىسى.

باۋىرجان ءمۋسيننىڭ ادۆوكاتى نۇرلان بەيسەكەەۆ قورعالۋشىسىنىڭ قاماۋ مەرزىمى 30 ماۋسىمعا دەيىن ۇزارتىلعانىن ايتتى. سونداي-اق، كۇدىكتىنىڭ ادۆوكاتى استانا قالاسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر بويىنشا اپەللياتسيالىق سوتىنا شاعىم تۇسىرگەنىن دە حابارلادى.

"استانا قالاسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر بويىنشا اپەللياتسيالىق القاسىنا سارىارقا اۋداندىق №2 سوتىنىڭ سۋدياسى يساەۆانىڭ باۋىرجان ءمۋسيندى قاماۋدا ۇستاۋ مەرزىمىن سوزۋ جونىندەگى شەشىمىنە شاعىمدانامىن. سەبەبى بۇل سوتتاۋعا بولمايتىن جاعداي. قورعالۋشى تاراپ بۇل ءىستى ەسىل اۋداندىق سوتىنىڭ سۋدياسى مۇحانعاليەۆاعا جولداۋعا ءوتىنىش بىلدىرەدى", - دەدى باۋىرجان ءمۋسيننىڭ ادۆوكاتى نۇرلان بەيسەكەەۆ.

اباي-اقپارات

1 پىكىر