بەيسەنبى, 29 شىلدە 2021
ايتقىش ەكەن 3448 0 پىكىر 26 اقپان, 2015 ساعات 01:52

نۇرلان ءسادىر. «قاي جەرىنەن سۇيەسىڭ؟»

- ساياساتتى سۇيەسىڭ بە؟
- ...سۇيەمىن.
- قاي جەرىنەن سۇيەسىڭ؟
- سەن نە؟! بەتىنەن سۇيەمىن! بەتىنەن!
- قاي بەتىڭمەن سۇيەسىڭ؟

0 پىكىر