سارسەنبى, 21 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 109623. جازىلعاندار — 105145. قايتىس بولعاندار — 1796
دەپ جاتىر 2751 0 پىكىر 27 شىلدە, 2016 ساعات 09:48

جاڭالىق. اكىم مەن مينيستر بازارعا بارىپتى

استانا بازارىن قالا اكىمى اسەت يسەكەشەۆ پەن ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى قۋاندىق بيشىمباەۆ ارالاپ، ساۋدا جاعدايىمەن، ونىمدەر باعاسىمەن تانىستى،-دەپ جازادى «stan.kz» پورتالى.

اكىم مەن مينيستر قالاداعى ءىرى ساۋدا ورتالىقتارى «شارىن»، «شانحاي»، «شاپاعات» جانە «ەۆرازيا» ساۋدا ورتالىعى مەن «ماگنۋم» دۇكەنىن ارالاپ كورىپتى. شەنەۋنىكتەر ونىمدەردىڭ باعاسىمەن تانىستى. شەنەۋنىكتەردى سورەدەگى قازاقستاندىق ونىمدەر دە قىزىقتىردى.

بازار ارالاعان باسشىلار وتاندىق ونىمدەردىڭ دە ءدامىن تاتىپ كورگەن. اكىم اسەت يسەكەشەۆ قۇرت پەن قىمىز سۇراسا، قۋاندىق بيشىمباەۆ قولدىڭ مايىنىڭ ءدامىن تاتقان،-دەپ جازادى استانا قالاسى اكىمىنىڭ سايتى.

ولار سونداي-اق، ەت تسەحىن ارالاپ، كيىنەتىن ورىن مەن ساۋدا ورنىنداعى سانيتارلىق تالاپتاردى قاداعالادى. بازاردى باقىلاۋ بارىسىندا قانتتىڭ بولشەك ساۋدا باعاسى جازعى ماۋسىمدا 25,5 پايىزعا قىمباتتاپ كەتكەنى انىقتالدى. ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى بۇل ماسەلە بويىنشا بارلىق قازاقستاندا ازىق-تۇلىك باعاسىنا قاتىستى تەكسەرىس جۇرگىزەتىنىن ايتىپ ۋادە بەردى.

Abai.kz

0 پىكىر