دۇيسەنبى, 26 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110402. جازىلعاندار — 105618. قايتىس بولعاندار — 1796
بىلگەنگە مارجان 3719 0 پىكىر 27 شىلدە, 2016 ساعات 09:56

ماسا ءبىرىنشى بولىپ قانداي ادامدى شاعادى؟

ءاربىرىمىز تانيتىن ادامداردىڭ ىشىندە ماسا ءبىرىنشى بولىپ سونى شاعاتىن تانىسىمىز بارى انىق. بىرگە وتىرعان جەردە  ماسانىڭ بارىن دا ءبىرىنشى بولىپ سول ادام سەزەدى. سەبەبى، ماسالار ادامداردى تاڭداپ وتىرىپ شاعادى ەكەن. مەديتسينا سالاسىنىڭ وقىمىستىلارى ماسا تاڭداپ شاعاتىن ادامداردىڭ ءتىزىمىن جاساپ بەردى.

ماسا بىرىنشىدەن ادام تىنىس العان اۋاعا قاراپ ولاردى ىزدەپ تابادى ەكەن. جۇكتى ايەلدەر تىنىس العان كەزدە كومىرقىشقىل گازىن وزگەلەردەن ارتىق بولەدى ەكەن. سوندىقتان ماسا ادامدار اراسىنداعى اياعى اۋىر ايەلدى ءبىرىنشى بولىپ شاعادى.

تازا اۋادا تەرلەپ جۇگىرگەننەن كەيىن ماسا اتاۋلى ءسىزدى شاعۋعا قۇمار بولادى. سەبەبى ماسا ءسىزدىڭ دەنەڭىزدەن بولىنەتىن ءسۇت قىشقىلىنا قۇمار.

ماماندار ادام دەنەسىن قىزدىرا تۇسەتىن ىشىمدىكتەردەن كەيىن، ماسا اتاۋلىنىڭ قۇربانىنا اينالارىڭىزدى ەسكەرتەدى.
عىلىمي زەرتتەۋدىڭ ناتيجەسىنە قاراساق  ماسالاردىڭ 83 پايىزى  قانى  I-ءشى توپتاعى ادامداردى شاعادى ەكەن. قانى II-ءشى توپتاعى ادامداردى ماسالار سيرەك شاعادى ەكەن. ەگەر عالىمدار ايتقان تىزىمدە بولساڭىز كۇن جىلىدا ماسادان قورعانىپ ءجۇرىڭىز.

Abai.kz

 

0 پىكىر