جەكسەنبى, 12 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 56455. جازىلعاندار — 32500. قايتىس بولعاندار — 264
جاڭالىقتار 2014 0 پىكىر 29 ماۋسىم, 2010 ساعات 05:40

قاراعاندى وبلىسىندا جەزقازعان ماڭىندا قاۋىپتى مەديتسينالىق قالدىقتار تابىلدى

استانا. 29 ماۋسىم. قازتاگ - قاراعاندى وبلىسى جەزقازعان قالاسىنىڭ ماڭىندا ادامدارعا قاۋىپ توندىرەتىن مەديتسينالىق پرەپاراتتار مەن قۇرالدار تابىلدى، دەپ حابارلايدى قازاقستاننىڭ تجم.

ۆەدومستۆونىڭ اتاپ كورسەتۋىنشە، دۇيسەنبى كۇنى 8 ساعات 40 مينۋتتا قىزىلوردا-پاۆلودار تاس جولىنىڭ 463 شاقىرىمىندا تەرەكتى تەمىرجول ستانتسياسى رازەزدىنىڭ قاسىندا پايدالانىلعان شپريتستەر، سيستەما، امپۋلالار سالىنعان 15 قوراپ تابىلعان، ونىڭ سىرتىندا «بيوقالدىقتار. وپەربلوك. توتەنشە قاۋىپتى» دەگەن جازۋ بولعان.

قوراپتار جويۋ ءۇشىن تاركىلەندى، مەدقالدىقتار تابىلعان جەر زارارسىزداندىرىلىپ جاتىر، دەلىنگەن حابارلامادا.

 

استانا. 29 ماۋسىم. قازتاگ - قاراعاندى وبلىسى جەزقازعان قالاسىنىڭ ماڭىندا ادامدارعا قاۋىپ توندىرەتىن مەديتسينالىق پرەپاراتتار مەن قۇرالدار تابىلدى، دەپ حابارلايدى قازاقستاننىڭ تجم.

ۆەدومستۆونىڭ اتاپ كورسەتۋىنشە، دۇيسەنبى كۇنى 8 ساعات 40 مينۋتتا قىزىلوردا-پاۆلودار تاس جولىنىڭ 463 شاقىرىمىندا تەرەكتى تەمىرجول ستانتسياسى رازەزدىنىڭ قاسىندا پايدالانىلعان شپريتستەر، سيستەما، امپۋلالار سالىنعان 15 قوراپ تابىلعان، ونىڭ سىرتىندا «بيوقالدىقتار. وپەربلوك. توتەنشە قاۋىپتى» دەگەن جازۋ بولعان.

قوراپتار جويۋ ءۇشىن تاركىلەندى، مەدقالدىقتار تابىلعان جەر زارارسىزداندىرىلىپ جاتىر، دەلىنگەن حابارلامادا.

 

0 پىكىر