سەنبى, 23 قاڭتار 2021
جاڭالىقتار 2683 0 پىكىر 29 ناۋرىز, 2016 ساعات 09:05

قىرعىز-تاجىك شەكاراسىنداعى تەكەتىرەس باسىلدى

قىرعىزستاننىڭ شەكارا قىزمەتى شەكارا ماڭىندا تۇراتىن قىرعىزدىڭ اق-ساي جانە تاجىكتىڭ چوركۋ اۋىلدارى تۇرعىندارىنىڭ اراسىنداعى جانجال باسىلعانىن حابارلادى. .

ەكى اۋىلدىڭ باسشىلارى بۇعان دەيىن كاراۆشين وزەنىنەن قيىرشىق تاستى بىرىگىپ پايدالاناتىن بوپ كەلىسكەن. الايدا 27 ناۋرىزدا تاجىك اۋىلىنىڭ تۇرعىندارى قىرعىزستاندىقتارعا وزەننەن قيىرشىق تاس الۋعا تىيىم سالعان. بۇعان نارازى بولعان قوس تاراپتان 30-35 ادامنان توپ جينالعان. وقيعا ورنىنا جەتكەن شەكارا زاستاۆالارىنىڭ باسشىلارى جانجال ۋشىعىپ كەتپەۋى ءۇشىن ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن وتكىزگەن.

كاراۆشين وزەنىندەگى قيىرشىق قۇمدى بىرگە پايدالانۋ ماسەلەسى بۇگىن اق-ساي مەن چوركۋ اۋىلدىق باسقارمالارىنىڭ باسشىلىعىنىڭ كەزدەسۋىندە شەشىلەدى.

قىرعىزستاننىڭ شەكارا قىزمەتى ازىرگە قىرعىز-تاجىك شەكاراسىنداعى جاعدايدىڭ بىراقلىپتى ەكەنىن حابارلادى.

اباي-اقپارات

0 پىكىر