بەيسەنبى, 27 قاڭتار 2022
46 - ءسوز 5252 0 پىكىر 29 ناۋرىز, 2016 ساعات 09:53

"رۋسالكا" ءھام سۋ پەرىسى

ورىس ارحيۆتەرىندە "رۋسالكاعا" قاتىستى ءبىراز قىزىقتى دەرەك بار. Əسىرەسە، قازاق جەرىندەگى سۋ پەرىلەرى جونىندە جازعاندارى. ولاردى جەرگىلىكتى قازاق اقساقالدارىنىڭ ايتۋى بويىنشا جيناعان. كاسپيدە سۋ پەرىسى بار دەگەنمەن شىعىپ جاتىر عوي ءبəرى. بولسا بولار، بالا كەزدە اتالارىمىز وسىنداي كوكتەم كەزىندە وزەنگە جىبەرمەيتىن. سۋ پەرىسى بەكتورى بالالايتىن ۋاقىت دەپ. سوقتالداي ازاماتتار سۋعا كەتكەن سايىن، پەرىنىڭ ءىسى دەپ وتىراتىن ۇلكەندەر. سۇلەيمەننەن سۋ الۋعا رۇقسات سۇرايتىنىمىز تاعى بار. قىسقاسى، جىن-پەرىدەن قورقۋدىڭ قاجەتى جوق. بىراق ساقتانعان ابزال!

سەرىكبول حاسان

Facebook-تەگى پاراقشاسىنان

0 پىكىر