دۇيسەنبى, 28 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107775. جازىلعاندار — 102736. قايتىس بولعاندار — 1699
جاڭالىقتار 2422 0 پىكىر 30 مامىر, 2009 ساعات 10:43

«نەكە جانە وتباسى تۋرالى» زاڭ قابىلدانعاننان بەرى شەتەلدىكتەر قازاقستاننان 7 مىڭ 500 بالا اسىراپ العان.

بۇل تۋرالى بۇگىن قر پارلامەنتى ماجىلىسىندە وتكەن «نەكە (ەرلى-زايىپتىلىق) جانە وتباسى» كودەكسى جوباسىنىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىن تالقىلاۋعا ارنالعان دوڭگەلەك ۇستەل بارىسىندا ءبىلىم جانە عىلىم مينيسترلىگى بالالار قۇقىن قورعاۋ كوميتەتىنىڭ توراعاسى جۇماجان جۇكەنوۆ ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.
«شەتەلدىكتەردىڭ قازاقستاننان اسىراپ العان بالالارى سانى جالپى رەسپۋبليكا بويىنشا اسىراپ الىنعان بالالاردىڭ 22,3 پايىزىن قۇرايدى. سونىمەن بىرگە، وسى كورسەتكىشتىڭ ىشىندە اقش ازاماتتارى قازاقستاننان 6 مىڭ 139 بالانى، يسپانيا – 437, بەلگيا – 256, يرلانديا 133 بالانى اسىراپ العان. جالپى الىپ قاراعاندا، قازاقستاندىق سابيلەر جاقىن جانە الىس شەتەلدەگى 30 مەملەكەتتىڭ ازاماتتارىنا بەرىلىپ وتىر. سونداي-اق شەتەل ازاماتتارىنىڭ ەلىمىزدەن بالا اسىراپ الۋى 2004 جىلمەن سالىستىرعاندا 24,4 پايىزعا تومەندەگەنى بايقالادى»، -دەدى ج. جۇكەنوۆ.

بۇل تۋرالى بۇگىن قر پارلامەنتى ماجىلىسىندە وتكەن «نەكە (ەرلى-زايىپتىلىق) جانە وتباسى» كودەكسى جوباسىنىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىن تالقىلاۋعا ارنالعان دوڭگەلەك ۇستەل بارىسىندا ءبىلىم جانە عىلىم مينيسترلىگى بالالار قۇقىن قورعاۋ كوميتەتىنىڭ توراعاسى جۇماجان جۇكەنوۆ ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.
«شەتەلدىكتەردىڭ قازاقستاننان اسىراپ العان بالالارى سانى جالپى رەسپۋبليكا بويىنشا اسىراپ الىنعان بالالاردىڭ 22,3 پايىزىن قۇرايدى. سونىمەن بىرگە، وسى كورسەتكىشتىڭ ىشىندە اقش ازاماتتارى قازاقستاننان 6 مىڭ 139 بالانى، يسپانيا – 437, بەلگيا – 256, يرلانديا 133 بالانى اسىراپ العان. جالپى الىپ قاراعاندا، قازاقستاندىق سابيلەر جاقىن جانە الىس شەتەلدەگى 30 مەملەكەتتىڭ ازاماتتارىنا بەرىلىپ وتىر. سونداي-اق شەتەل ازاماتتارىنىڭ ەلىمىزدەن بالا اسىراپ الۋى 2004 جىلمەن سالىستىرعاندا 24,4 پايىزعا تومەندەگەنى بايقالادى»، -دەدى ج. جۇكەنوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، 1999 جىلدان بەرى قاراي قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارىنا 25 مىڭ 785 بالا وتباسىلىق اسىراپ الۋعا بەرىلگەن. ال بۇنىڭ ىشىندەگى 418 بالا شەتەلدىك ازامات بولىپ تابىلاتىن ءسابيدىڭ تۋىستارىنىڭ تاربيەسىنە الىنعان. «وكىنىشكە قاراي، بۇگىنگى كۇنى قازاقستان رەسپۋبليكاسى ازاماتتارى تاراپىنان وزدەرى اسىراپ العان بالالاردان باس تارتىپ وتىرعان جاعدايلار دا كەزدەسەدى. ماسەلەن، وسى ۋاقىتقا دەيىن وزدەرى اسىراۋعا الىپ، كەيىننەن باس تارتقان 182 وقيعا تىركەلدى. اتا-انالاردىڭ بالالاردان باس تارتۋىنا نەگىزگى سەبەپ بالا تاربيەسىنە قاتىستى دايىندىقتىڭ جوقتىعىنان، سونداي-اق قارجىلىق قوسىمشا شىعىنداردىڭ بولاتىندىعىنان تۋىنداپ وتىر. ءسابيدى اسىراپ العان كوپتەگەن قازاقستاندىق وتباسىلار بۇنداي قادامعا باراردان بۇرىن جاۋاپكەرشىلىك جايىن كوپ ويلانبايدى»، - دەدى ج. جۇكەنوۆ.

0 پىكىر