جەكسەنبى, 17 قاڭتار 2021
جاڭالىقتار 2376 0 پىكىر 27 مامىر, 2010 ساعات 09:09

قر ۇلتتىق بانكى سالماعى 1 كگ بولاتىن كۇمىس «بارىس» مونەتاسىن شىعاردى

الماتى. 27 مامىر. قازتاگ - قر ۇلتتىق بانكى ينۆەستيتسيالىق كۇمىس ت5 مىڭدىق، سالماعى 1 كگ بولاتىن «بارىس» مونەتاسىن شىعاردى. ۇلتتىق بانك سايتىندا وسىنداي اقپارات جاريالاندى. 

حاباردا ايتىلعانداي، مونەتا 925-ءشى سىناماداعى كۇمىستەن 700 دانا تيراجبەن شىعارىلدى. بۇل رەتتە ىشكى نارىققا 200 داناسى ارنالدى. مونەتانىڭ ديامەترى 100 مم.

«تيىننىڭ بەتىندە ورتالىق بولىگىندە ويۋ بەدەرىنىڭ بەتىندە قر ەلتاڭباسى بەينەلەنگەن. تومەنگى جاعىندا «5000 تەڭگە» دەپ جازىلعان... تيىننىڭ سىرتقى بەتىندە جارتاس تاۋ سىلەمدەرىنىڭ بەينەسىندە ەكى بارىستىڭ بەينەسى بەدەرلەنگەن. بەينەنىڭ وڭ جاعىندا «2009» دەگەن مونەتانىڭ شىققان جىلى تۋرالى جازۋ بار.

تيىننىڭ اينالاسىندا «بارىس» دەپ مەملەكەتتىك تىلدە، لاتىن تىلىندە اڭنىڭ زوولوگيالىق اتى «Uncia Uncia» دەپ جازىلىپ، ولاردى اينالا ەرنەۋ بەدەرى بار»، - دەلىنگەن ۇلتتىق بانك حابارىندا.

 

الماتى. 27 مامىر. قازتاگ - قر ۇلتتىق بانكى ينۆەستيتسيالىق كۇمىس ت5 مىڭدىق، سالماعى 1 كگ بولاتىن «بارىس» مونەتاسىن شىعاردى. ۇلتتىق بانك سايتىندا وسىنداي اقپارات جاريالاندى. 

حاباردا ايتىلعانداي، مونەتا 925-ءشى سىناماداعى كۇمىستەن 700 دانا تيراجبەن شىعارىلدى. بۇل رەتتە ىشكى نارىققا 200 داناسى ارنالدى. مونەتانىڭ ديامەترى 100 مم.

«تيىننىڭ بەتىندە ورتالىق بولىگىندە ويۋ بەدەرىنىڭ بەتىندە قر ەلتاڭباسى بەينەلەنگەن. تومەنگى جاعىندا «5000 تەڭگە» دەپ جازىلعان... تيىننىڭ سىرتقى بەتىندە جارتاس تاۋ سىلەمدەرىنىڭ بەينەسىندە ەكى بارىستىڭ بەينەسى بەدەرلەنگەن. بەينەنىڭ وڭ جاعىندا «2009» دەگەن مونەتانىڭ شىققان جىلى تۋرالى جازۋ بار.

تيىننىڭ اينالاسىندا «بارىس» دەپ مەملەكەتتىك تىلدە، لاتىن تىلىندە اڭنىڭ زوولوگيالىق اتى «Uncia Uncia» دەپ جازىلىپ، ولاردى اينالا ەرنەۋ بەدەرى بار»، - دەلىنگەن ۇلتتىق بانك حابارىندا.

 

0 پىكىر