سارسەنبى, 21 ءساۋىر 2021
بيلىك 2558 0 پىكىر 3 قىركۇيەك, 2015 ساعات 02:00

وقو: باعا نەگىزسىز كوتەرىلمەيدى

وبلىستا باعانى تۇراقتاندىرۋ ماقساتىندا ارنايى شتاب قۇرىلىپ، iس-شارا جوسپارى جاسالىپ، جۇمىس جۇرگiزiلۋدە. شتابتا 4 جۇمىس توبى بار. قازiرگە دەيiن iرi بازارلاردىڭ، ساۋدا ورىندارىنىڭ، ءدارiحانالاردىڭ باسشىلارىمەن ءماجiلiس وتكiزiلiپ، باعانى نەگiزسiز كوتەرمەۋگە بايلانىستى 458 مەموراندۋمعا قول قويىلعان. بۇل تۋرالى «وڭتۇستiك» ءباسپاسوز ورتالىعىندا وتكەن بريفينگتە وبلىستىق ەكونوميكا جانە بيۋدجەتتiك جوسپارلاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى ارمان ابدۋللاەۆ مالiمدەدi.

– بۇگiندە الەم ەكونوميكاسى كۇردەلi جاعدايدى باستان كەشiپ وتىرعانى بەلگiلi. بۇل ۇدەرiستەر بiزدiڭ ەلiمiزگە دە ءوز اسەرiن تيگiزبەي قويماعانى انىق. ۇكiمەت ەل ەكونوميكاسىنىڭ ودان ارعى تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشiن تەڭگە باعامىنىڭ ەركiن اينالىمىن قامتاماسىز ەتۋ سياقتى ناقتى قادامدارعا بارىپ وتىر. تەڭگەنiڭ نارىقتىق باعامىن قالىپتاستىرمايىنشا ەلiمiزدiڭ iشكi جالپى ءونiمiنiڭ كولەمi تومەندەيتiنi, وتاندىق كاسiپورىنداردىڭ ەكسپورتتىق مۇمكiندiكتەرi شەكتەلەتiنi انىق، – دەدi ارمان ايدارۇلى.

ونىڭ ايتۋىنشا، تەڭگە باعامىنىڭ وزگەرۋi وتاندىق تاۋارلاردىڭ باعاسىنا اسەر ەتپەۋi تيiس. سوندىقتان باعانىڭ نەگiزسiز وسۋiنە جول بەرمەۋ ءۇشiن مونيتورينگتi كۇشەيتۋ ماقساتىندا وبلىس بويىنشا موبيلدiك توپتار قۇرىلعان. ولار كۇندەلiكتi ساۋدا نۇكتەلەرiندەگi ناقتى جاعدايدى ايقىنداپ وتىرادى.

– وسىنداي توپتار بارلىق اۋدان مەن قالالاردا قۇرىلىپ وتىر. شىمكەنت قالاسىندا كۇندەلiكتi 15 iرi بازار مەن 110 iرi جانە ورتا ساۋدا ورىندارىندا، سونىمەن قاتار 120 جانارجاعارماي بەكەتiندە مونيتورينگ جۇرگiزiلۋدە، – دەدi ا.ابدۋللاەۆ. – سونىمەن قاتار، وبلىستا بiلiم بەرۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ مەكەمەلەرiنiڭ سانى مەن ساپاسىن ارتتىرۋ ارقىلى تۇرعىنداردىڭ الەۋمەتتiك جاعدايىن جاقسارتۋ ماقساتىندا دا جۇمىستار اتقارىلۋدا. حالىققا بiرiنشi كەزەكتەگi قاجەتتi الەۋمەتتiك نىسانداردىڭ قۇرىلىسى توقتاپ قالماۋ ءۇشiن، قۇرىلىس ماتەريالدارىن ءوندiرۋشi كاسiپورىن جانە مەردiگەر مەكەمەلەردiڭ باسشىلارىنىڭ قاتىسۋىمەن ارنايى ءماجiلiس وتكiزiلiپ، نەگiزسiز باعا وسiمiنە جول بەرمەۋ ءۇشiن 37 مەموراندۋمعا قول قويىلدى.

بريفينگ بارىسىندا وبلىستىق قارجى باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى يسمايلبەك شالاباەۆ وبلىس بيۋدجەتiنiڭ ورىندالۋ بارىسى جايلى مالiمەت بەرiپ، تەڭگە باعامىنىڭ ەركiن اينالىمعا جiبەرiلۋi بيۋدجەتتiڭ كiرiس بولiگiنە جانە الەۋمەتتiك مiندەتتەمەلەردi ورىنداۋ بارىسىنا ايتارلىقتاي اسەر ەتپەيتiنiن ايتتى.

– وبلىس بويىنشا بيىلدىڭ العاشقى 8 ايىندا مەملەكەتتiك بيۋدجەتكە 133,3 ملرد. تەڭگە ءتۇستi. ونىڭ iشiندە جەرگiلiكتi بيۋدجەتكە، ياعني وبلىستىق، اۋداندىق، قالالىق بيۋدجەتتەرگە تۇسەتiن سالىقتار مەن باسقا دا تۇسiمدەردiڭ جوسپارى 6,8 پايىزعا ارتىعىمەن ورىندالدى. وبلىستىڭ الەۋمەتتiك-ەكونوميكالىق كورسەتكiشتەرiنiڭ جەتi ايداعى بولجامدانعان جوسپارلارىنىڭ ورىندالۋى سالىقتار مەن تۇسiمدەردi بيۋدجەتكە دەر كەزiندە تۇسiرۋگە مۇمكiندiك بەرiپ وتىر. قازiرگi كەزدەگi داعدارىس جاعدايىنا قاراماي وبلىس بيۋدجەتiنiڭ تۇسiمدەر جوسپارى ءوز مەرزiمiندە ورىندالۋدا، – دەدi يسمايلبەك ىبىرايۇلى.

ايدار قۇلجانوۆ

Abai.kz

0 پىكىر