سەنبى, 25 ناۋرىز 2023
اباي.tv 8642 0 پىكىر 2 قازان, 2014 ساعات 11:46

قر مەن رف-نىڭ جاڭا قارىم-قاتىناسى تۋرالى ساياساتتانۋشى ايدوس سارىمنىڭ پىكىرى

 

(ۆيدەو  "Youtube" ۆيدەو حوستينگتەگى "31 ارنانىڭ" كانالىنان الىندى)

0 پىكىر