دۇيسەنبى, 20 مامىر 2024
ايقاي 5522 0 پىكىر 31 قازان, 2014 ساعات 10:26

جۇماش كوكبورى. باسقا قولدان نە كەلەر؟..

30.10.2014 ج. الماتىداعى ءبىر كىتاپحانادا قازاقتىڭ سالت-ءداستۇرى تۋرالى
ءبىر عىلىم دوكتورىنىڭ ورىسشا جازىلعان كىتابىنىڭ تۇساۋكەسەرى بولدى.
ءبىر كەزدەگى باس مولدا ءا.دەبىسالى جۇرگىزىپ وتىردى. عالىم اتاۋلىلارىمىزدىڭ
بارلىعى دەرلىك «شۇلدىرگە» باستى دەرسىز.مەن ءوزىمدى قازاقستاندا ەمەس، تۋرا رەسەيدە وتىرعانداي سەزىندىم. قايران قازاعىم ءۇشىن، ونىڭ باي انا ءتىلى ءۇشىن، قاتتى قورلاندىم. عالىمدارىمىز وسىنداي بولسا، انا بيلەكتەگى ءشۇلدىربايلاردان نە سۇراۋعا بولادى؟..
اۆتور.
ححح

مۇنار، مۇنار، مۇنار كۇن،
ۇلت قايعىسىن ۇعار كىم؟
ءتۇرى - قازاق بولعانىمەن
ءدىلى - ورىس بۇلاردىڭ.

ۇلت ەمەستەي قازاعى،
تەك، ماسكەۋدە نازارى.
عالىمدارىم – عىلىمىن
ءالى ورىسشا جازادى.
ورىستارمەن بىرلەسەر،
ماسكەۋمەنەن كۇن كەشەر،
بيلىكتەگى شۇلدىرلەر
تەك «شۇلدىرشە» تىلدەسەر.

ايرىلعانداي تىنىستان،
سورلى قازاق ىعىسقان.
ء«شۇلدىر-ءشۇلدىر!» اينالام،
تەك، «شۇلدىرشە» ۇعىسقان.

قازاق ءتىلى - بولماعان،
قازاقتاي ۇلت - بولماعان.
ءالى تىنباي «شۇلدىرلەر»
كىلەڭ تەكسىز وڭباعان.

كەشە قازاق، قاندايمىن؟
بۇگىن قازاق، قاندايمىن؟
«ساداعا كەت، قازاقتان!»
دەپ، ولاردى قارعايمىن.

دەيمىن بە ۇلتقا: «كونە بەر»!
دەيمىن بە ۇلتقا: «سونە بەر»؟
ايتىپ، ايتىپ،شارشاۋدان
باسقا قولدان نە كەلەر؟
جۇماش كوكبورى،

Abai.kz

 

0 پىكىر

ۇزدىك ماتەريالدار

قۇيىلسىن كوشىڭ

باس گازەت ورالماندارعا نەگە شۇيلىكتى؟

ءالىمجان ءاشىمۇلى 2166
ادەبيەت

«سولاي ەمەس پە؟»

عابباس قابىشۇلى 2569
قوعام

دوس كوپ پە، دۇشپان كوپ پە؟

ءابدىراشيت باكىرۇلى 2444
ەل ءىشى...

ۇلتتىق بىرەگەيلەنۋ: قانداستاردىڭ ءرولى قانداي؟

ءومارالى ادىلبەكۇلى 1670