سەيسەنبى, 5 جەلتوقسان 2023
46 - ءسوز 6389 0 پىكىر 12 شىلدە, 2014 ساعات 12:38

امانگەلدى كەرىمتاەۆ. اباي سىناعان ادەتتەردەن ارىلۋىمىز كەرەك

كەيدە مەنiڭ كوكەيiمە ەگەر قازاق تاريحىندا اباي بولماسا، بiزدiڭ ۇلتتىق پاراساتىمىزدىڭ دەڭگەيi قانداي مولشەردە قالار ەدi دەگەن بiر ويلار سىعالاپ قويادى دا ابايدىڭ بولعانىنا مىڭ ءتاۋبا قىلامىن. ونىمەن قوسا بۇگiن “ابايسىز” جۇرگەن قازاقتى كورiپ قىنجىلامىن. اباي دانالىعىنان تاعلىم الۋدى بىلاي قويىپ، ونى بىلمەيتىن جاستاردى كورiپ، تۇڭiلۋگە دەيiن باراسىڭ. قارا ءسوزiنiڭ بiرiندە اباي: “قازاق ءوز اۋلىنداعى بiلiمدiنi مويىندامايدى، بiر بەلدiڭ استىنداعى بiرەۋدi دانىشپان دەسە سوعان ات سابىلتادى، ارۋاق كوتەرiپ، پiر تۇتادى. ال، سول بەل استىنداعى “دانىشپاننىڭ” ءوزiنiڭ قاسىنداعى بiلiمدiنiڭ قولىنا سۋ قۇيا المايتىنىن بiلمەيدi”-دەپ سىناعان. وسىنداي ەم قوناقتامايتىن دەرتتەن قازاق كۇنi بۇگiنگە دەيiن ارىلا الماي-اك كەلەدi. شىنىندا قازاقتىڭ ءوز iشiندە توپ جارعان تارلان بوزدار بۇرىن دا تابىلعان، كەلەشەكتە دە تابىلا بەرەتiنiنە سەنەمiن. وعان سەندiرەتiن قۇدىرەتتiڭ ءوزi سول اباي. تەك بiز اباي سىناعان ادەتتەن قۇتىلۋعا تالپىنۋىمىز كەرەك. وسى ادەتتەن قۇتىلعان كۇنى ەل بiرلiگiنىڭ، ۇلت قۋاتىنىڭ ارتا تۇسەتiنiنە كۇمانiم جوق. جاستارعا دا كۇماندانباۋعا كەڭەس بەرەر ەدiم.

(امانگەلدى كەرىمتاەۆتىڭ فەيسبۋكتەگى پاراقشاسىنان الىندى)

0 پىكىر