دۇيسەنبى, 19 ءساۋىر 2021
جاڭالىقتار 2007 0 پىكىر 29 ناۋرىز, 2010 ساعات 06:14

شقو اكىمى مەملەكەتتىك باق وكىلدەرىنىڭ سۋ باسقان اۋداندارداعى جاعداي تۋرالى بەرگەن اقپاراتتارى شىندىققا جاناسپايدى دەپ نالىندى

استانا. 29 ناۋرىز. قازتاگ – دينا ەرماعانبەتوۆا. شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ اكىمى بەردىبەك ساپارباەۆ مەملەكەتتىك باق وكىلدەرىنىڭ سۋ باسقان اۋداندارداعى جاعداي تۋرالى بەرگەن اقپاراتتارى شىندىققا جاناسپايدى دەپ نالىندى.

«كارىم قاجىمقانوۆيچ، مەنبە باق بەرىپ جاتقان اقپاراتتارعا قاتىستى ءبىر ءوتىنىشىم بار. مەن ولاردىڭ شىندىققا جاناساتىن اقپارات بەرگەنىن قالاعان بولار ەدىم»، - دەدى ب. ساپارباەۆ دۇيسەنبىدەگى ۇكىمەت سەلەكتورلىق كەڭەسىندە.

اتاپ ايتقاندا، مىسالى رەتىندە ول، جەكەلەگەن باق-تاردىڭ شقو-نىڭ ءبىر اۋدانىنداعى جاعداي تۋرالى حابارىن كەلتىردى. «اۋدان جارىقسىز قالدى، ادامداردا ازىق-تۇلىك جوق، ەشكىم قۇتقارىلمادى ت.ب. دەپ جازىپ جاتىر. وسىنداي سيۋجەتتەردى مەملەكەتتىك تەلەارنالار مەن راديو حابارلاپ، باسىلىمدار باسىپ جاتىر»، - دەپ وبلىس باسشىسى اشۋلاندى.

ب. ساپارباەۆ جاعدايمەن وقيعا ورنىندا تانىسۋدى ۇسىندى.

«ەگەر مالىمەتتەر قاجەت بولسا، وندا ولارعا (باق-تارعا – قازتاگ) ءبىز ونداي مالىمەتتەردى بەرە الامىز. ءوز كوزدەرىمەن كورگىسى كەلەتىن بولسا (اۋداندارداعى جاعدايدى – قازتاگ), كولىك ۇيىمداستىرامىز. كوزبەن كورىپ، شىن احۋالدى جازسىن»، - دەدى ول.

استانا. 29 ناۋرىز. قازتاگ – دينا ەرماعانبەتوۆا. شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ اكىمى بەردىبەك ساپارباەۆ مەملەكەتتىك باق وكىلدەرىنىڭ سۋ باسقان اۋداندارداعى جاعداي تۋرالى بەرگەن اقپاراتتارى شىندىققا جاناسپايدى دەپ نالىندى.

«كارىم قاجىمقانوۆيچ، مەنبە باق بەرىپ جاتقان اقپاراتتارعا قاتىستى ءبىر ءوتىنىشىم بار. مەن ولاردىڭ شىندىققا جاناساتىن اقپارات بەرگەنىن قالاعان بولار ەدىم»، - دەدى ب. ساپارباەۆ دۇيسەنبىدەگى ۇكىمەت سەلەكتورلىق كەڭەسىندە.

اتاپ ايتقاندا، مىسالى رەتىندە ول، جەكەلەگەن باق-تاردىڭ شقو-نىڭ ءبىر اۋدانىنداعى جاعداي تۋرالى حابارىن كەلتىردى. «اۋدان جارىقسىز قالدى، ادامداردا ازىق-تۇلىك جوق، ەشكىم قۇتقارىلمادى ت.ب. دەپ جازىپ جاتىر. وسىنداي سيۋجەتتەردى مەملەكەتتىك تەلەارنالار مەن راديو حابارلاپ، باسىلىمدار باسىپ جاتىر»، - دەپ وبلىس باسشىسى اشۋلاندى.

ب. ساپارباەۆ جاعدايمەن وقيعا ورنىندا تانىسۋدى ۇسىندى.

«ەگەر مالىمەتتەر قاجەت بولسا، وندا ولارعا (باق-تارعا – قازتاگ) ءبىز ونداي مالىمەتتەردى بەرە الامىز. ءوز كوزدەرىمەن كورگىسى كەلەتىن بولسا (اۋداندارداعى جاعدايدى – قازتاگ), كولىك ۇيىمداستىرامىز. كوزبەن كورىپ، شىن احۋالدى جازسىن»، - دەدى ول.

0 پىكىر