جەكسەنبى, 9 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 98701. جازىلعاندار — 72273. قايتىس بولعاندار — 1058
جاڭالىقتار 2037 0 پىكىر 2 قازان, 2009 ساعات 05:53

وسكەمەندە عاسىردان دا ۇزاق جاساعان ون تۇرعىن بار

وسكەمەن. 2 قازان.  قازتاگ – شىعىس قازاقستان وبلىسى ورتالىعىنىڭ ەكى تۇرعىنى بيىلعى جىلى 107 جاسقا تولدى، بىرەۋى 106 جاسقا كەلگەن. جالپى قالادا عاسىردان دا ۇزاق جاساعان ون وسكەمەندىك تۇرىپ جاتىر. بۇل تۋرالى وسكەمەن اكىمىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلايدى.

«106 جاسقا تولعان ماريا ورەحوۆا ءوزىنىڭ ۇزاق جاساۋىنىڭ سىرى دەنە شىنىقتىرۋمەن شۇعىلدانۋدا جاتىر دەيدى. قارت انا وسى كۇنگە دەيىن ءار كۇنىن جاتتىعۋ جاساۋدان باستايدى. ال عاسىرمەن قۇرداس كۇلاش كارىپوۆا دىننەن قۋات الادى»، - دەپ اتاپ كورسەتتى ءباسپاسوز قىزمەتىندەگىلەر.

ءجۇز جاساعان وسكەمەندىكتەردىڭ قاتارىندا ون ادام. ولاردىڭ توعىزى – ايەلدەر. ەرلەردەن ءجۇز جاساعان ستەپان لاۆرەنيۋك قانا بار.

«وسى قارتتاردىڭ ارقايسىسىن 1 قازان قارتتار كۇنى اكىمدىكتىڭ قىزمەتكەرلەرى قۇتتىقتادى. بۇل ادامدار – شىعىس ءوڭىرىنىڭ التىن گەنوفوندى»، -  دەيدى اكىمدىكتەگىلەر.

وسكەمەن. 2 قازان.  قازتاگ – شىعىس قازاقستان وبلىسى ورتالىعىنىڭ ەكى تۇرعىنى بيىلعى جىلى 107 جاسقا تولدى، بىرەۋى 106 جاسقا كەلگەن. جالپى قالادا عاسىردان دا ۇزاق جاساعان ون وسكەمەندىك تۇرىپ جاتىر. بۇل تۋرالى وسكەمەن اكىمىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلايدى.

«106 جاسقا تولعان ماريا ورەحوۆا ءوزىنىڭ ۇزاق جاساۋىنىڭ سىرى دەنە شىنىقتىرۋمەن شۇعىلدانۋدا جاتىر دەيدى. قارت انا وسى كۇنگە دەيىن ءار كۇنىن جاتتىعۋ جاساۋدان باستايدى. ال عاسىرمەن قۇرداس كۇلاش كارىپوۆا دىننەن قۋات الادى»، - دەپ اتاپ كورسەتتى ءباسپاسوز قىزمەتىندەگىلەر.

ءجۇز جاساعان وسكەمەندىكتەردىڭ قاتارىندا ون ادام. ولاردىڭ توعىزى – ايەلدەر. ەرلەردەن ءجۇز جاساعان ستەپان لاۆرەنيۋك قانا بار.

«وسى قارتتاردىڭ ارقايسىسىن 1 قازان قارتتار كۇنى اكىمدىكتىڭ قىزمەتكەرلەرى قۇتتىقتادى. بۇل ادامدار – شىعىس ءوڭىرىنىڭ التىن گەنوفوندى»، -  دەيدى اكىمدىكتەگىلەر.

0 پىكىر